is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dinghe bidden, soo der op de weerelt hondert duysent menschen sdaechs zijn doende.

Mijn lieve Broeders, nu den tijt na by is van vele bloetstortinghen te gheschieden ende dat sulcx niet belet can worden dan van God, ende van God aldermeest te vercrijghen is met bidden, so vermaent ende bidt door de liefde Christi Jesu alle menschen_de_Lancmoedighe, Edele, Vrome, Hoochgheboren Prince van Orangien met alle zijn vrome Bontghenooten tot bidden ende dat door de liefde Christi, Jesu, op dat den Edelen, lancmoedighen Prince van Orangien niet zijn Bontghenoten mogen de overhant crijghen tot Gods eere ende slants welvaert. Nu dan, wie ghylieden zijt, Edele oft onedele, rijck ofte arm, eer dat ghy u lieden tot bidden voecht, sco reynicht dijn herte, consciëntie ende ghemoet ende worpt van u lieden wech alle uwe booscheden ende bedriegerije. Petrus d' Apostel Jesu Christi, en seyt niet dese ofte die boosheyt, maer hy seyt alle boosheyt ende bedriegerije. Wat salt u lieden doch baten in den Joncxsten dach, dat ghylieden u afsondert van ander menschen? Gansch niet, so lange ghy alderhande boosheyt doende zijt, als haetich, nijdich, achterclappich, hoveerdich, gierich, jae steelt daghelijcks dijns naestens name ende fame door haet ende nijdt met u achtercïap. U waer beter, dat ghy de waerheyt niet en kende, soo langhe ghy sulcx doende zijt; want de reyne leere Christi wordt door u lieden boos leven ghelastert. Hoe soude God behaghen hebben in dijn ghebeden, soo langhe ghylieden sulcx doet? Het is verre van daer, ghy bedriecht u lieden selven. Want daer om heeft God verworpen alle het doen der godloosen, haer prediken, propheteren ende wonder doen; jae, haer vasten ende bidden, door dat sy valsch ende onreyn van herten waren. Alsoo zijt ghy ooc haetnijdighe menschen. Wie reyn is, diens wercken zijn reyn. Is dijn ooghe een schalck, so is dijn gansch werck verdorven. Wat

i

1. Petr. 2 0 Petr. 2:1).

1. Cor. 6.

Hebre. 6.

Jou. 1 (1 Joh. 1). Jaco. 5 (Jac. 5! 16?). Eu 58. Jon. 14. Psalm 50 (Ps. 50 : 16 vlg.).

Math. 7 (Matth. 7 : 21—23).

Math. 16 (Math. 6 :28).

1. Cor. 6. Hebre. 6.

haetnijdich ~ afgunBtig schalck = boosdoener.