is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maer lau. Voorwaer, voorwaer, nae de leere Christi Jesu hoerjaghers, moordenaers sullen voor de sulcke int rijcke Gods gaen, Wel te rechte heeft Christus nu veel liefhebbers sijn tshemels rijcx, maer weynich nadraghers sijns cruys; hy heeft er vele, die sijns troost begeeren, maer weynich, die sijnder tribulatien begeeren; hy heeft er vele, die sijnder spijs ende disch begheeren, maer weynich, die sijnder afbreken ende vasten begeeren; vele willen wel met Christo vrolijck sijn, maer weynich willen met hem lijden; veel volghen Christum na tot breken des broots, maer weynich sijn der, die he mna volghen tot het drincken des kelcx sijnder martvrisatie. Veel eeren syn wonderen ende teeckenen, maer weynich volghen nae den smaedt ende lasteringhe des cruycen; veel hebben Christum lief, alsoo langhe hen gheen teghenspoet en ghemoet. Veel loven ende spreken van hem wel, te wijle sy troost, voorspoet ende gheluck van hem ontfanghen, maer verbercht hem Christus een weynich tijts van hem, so vallen sy aent clagen ende toogen groote onbestandicheyt. Maer die Christum om Christum ende niet om synen troost lief hebben, die spréken van hem wel ende loven hem uuten gront haers herte in al haer droevenisse ende benautheyt, effen als in de alder grootste ende hoochsten troost haers herten, ja oft hem God nemmermeer troosten en wilde, maer haer altijdts toe sonde druck, lijden, tribulatie, verlies van goet, ja van wijf ende kinderen, so loven ende dancken sy God altijt. So vele vermach die louter liefde Christi Jesu.

Och lieve broeders, oft ghy die rechte liefde Christi Jesu hadde, so ghy u laet duncken ghy en sout door oft om cruyce Christi Christum niet versaken ende sijn weghen laten te wandelen; want int cruyce Christi ist al gelegen, dat ons noodich is ter salicheyt. Dat teecken des cruycen sal in den hemel sijn, waer me de heere comen sal om te oordeelen. Dan sullen alle dienaers des cruycen, die hen des ghecruysten in den leven gelijcformich gemaect hebben, met groote sekerheyt ende betrouwen Christo den