is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelen dan in een minderheid" Hier gaat Radbruch, behalve van de veronderstelling, dat in allen de zedelijke norm, zij het telkens ineen andere gestalte, tot uiting komt, bovendien uit van de gedachte, dat de kracht van de zedelijke norm zich in allen in even sterke mate uit. Zonder dien is het immers in het geheel niet zeker, dat de grootere getalsterkte van de meerderheid ook een grooter totaal van zedelijke krachten zou vertegenwoordigen. Radbruch gaat ervan uit, dat over het algemeen genomen in elk van de menschen evenveel zedeüjke kracht huist. Hoe kan hij daartoe komen op grond van zijn relativisme, volgens hetwelk juist het kennen van de zedelijke waarde onmogelijk is? Ook bij hem doet zich het verschijnsel voor, dat hjj zijn rechtsverlangens heeft en deze wenschen met behulp van de relativistische theorie tracht te rechtvaardigen.

Hetzelfde vindt men bij Kelsen. Hij schrijft: „Wie volstrekte waarheid en absolute waarden voor het menschelijk kennen verborgen acht, moet niet alleen de eigen, maar ook de vreemde, tegenovergestelde meening tenminste voor mogelijk houden. Daarom is het relativisme de wereldbeschouwing, die door de democratische gedachte wordt vooropgesteld." — „Want wie slechts op aardsche waarheid steunt, wie de sociale doeleinden alleen door het menschelijk kennen laat vaststellen, die kan den dwang, die voor de verwezenlijking dezer doeleinden noodzakelijk is, nauwelijks anders rechtvaardigen dan door de instemming van tenminste de meerderheid van diegenen, aan wie de dwangregeling tot heil moet strekken" *).

*) G. Radbruch, t. a. p., blz. 142. ( und an einer Majorit&t von

Individuen kann sie sich in bunterer Gestaltesfülle auswirken als an einer Minoritat.")

*) Hans Kelsen „Vom Wesen und Wert der Demokratie", 2e druk, Tübingen, 1929, blz. 101—102. („Wer absolute Wahrheit und absolute Werte menschlicher Erkenntnis fflr verschlossen halt, muss nicht nur die eigene, muss auch die fremde, gegenteilige Meinung zumindest ffir möglich halten. Darum ist der Relativismus die Weltanschauung, die der demokratische Gedanke voraussetzt." — „Denn wer sich nur auf irdische Wahrheit stützt, wer nur menschliche Erkenntnis die sozialen Ziele richten lasst, der kann den zu ihrer Verwirklichung unvermeidlichen Zwang kaum anders rechtfertigen als durch die Zustimmung wenigstens der Mehrheit derjenigen, denen die Zwangsordnung zum Heile gereichen soll.")