is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cipieel opzicht een onoverbrugbare kloof schept, desondanks in vragen van de praktijk meermalen ongeveer gehjke eischen stelt als het socialistische revisionisme en wellicht de voorbereiding kan vormen voor een volledige aanvaarding van het sociahsme. Weliswaar heeft thans de gehjkheidseisch in het socialistische ontwikkelingsideaal een anderen inhoud dan in de katholieke leer, maar er bestaat alleszins de mogelijkheid, dat m de toekomst hier de eenheid wordt gevonden.

Het sociahsme leeft ook in vrij groote kringen van de meer vooruitstrevende protestanten en vrijzinnigen. Hier leeft het veelal alleen als beginsel; de middelen, die de sociahstische beweging aanwijst, worden in mindere mate de juiste geacht. Maar waar het beginsel van zijn kracht doet bhjken, kan het middel naderhand worden aanvaard. Hier is de verzoening wellicht nog beter mogelijk dan wat betreft de katholieken. Voor de meer orthodox-protestanten bestaan intusschen veel grootere moeilijkheden.

In het vorenstaande spraken wij over geestelijk* stroonungen, die ten gunste van het sociahsme zouden kunnen werken; we merken hierbij echter op, dat deze stroomingen door de krachten van het eigenbelang vaak niet onaanzienlijk worden gesteund.

Tenslotte ook werkt het sociahsme, zij het dan ook, dat dit socialistische streven is overdekt met daaraan vreemde elementen, in het fascisme, dat in verscheidene burgerlijke groepeeringen een toenemenden aanhang vindt. Inderdaad kent de fascistische leer van de middelen verscheidene projecten, die het begin van den opbouw van een meer sociahstische maatschappij zouden kunnen beteekenen. Verzoening met de sociaaldemocratische beweging is eehter, gedeeltehjk op grond van het verschil in beginsel ten aanzien van de waarde van het individu, maar bovenal door de chauvinistische tendenzen, die in het fascisme werken, onmogelijk.

Het socialisme doet op velerlei gebied zijn kracht gevoelen. Op tal van punten nog twijfelend en verward. Maar het werkt;

Mocht het vorenstaande juist zijn, dan houdt dat in, dat de minder sterke groei van de sociaal-democratische partijen geen reden behoeft te zijn, om het vertrouwen in de toenemende