is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het belang van het proletariaat gehjk. En daarom worden door haar ook ten deele terecht het sociahsme en het proletariaat vereenzelvigd.

De marxistische theorie stelt ten onrechte de tegenstelling tusschen het bewuste proletariaat en de bourgeoisie als de allesbeheerschende tegenstelling voor. Dat doet zij ten onrechte, omdat ook andere tegenstellingen voor het karakter van den huidigen democratischen staat van belang zijn. Maar wel is deze tegenstelling de belangrijkste, die in den tegenwoordigen tijd bij den strijd om de staatsmacht van zich doet bhjken. Bij de belangrijkste strijdvragen komt tegenwoordig de tegenstelling tusschen de burgerlijke, kapitaalbezittende groepen, en groepen, die onder haar invloed staan, of door traditie enz. aan haar gebonden zijn, eenerzijds en de proletarische groepen en al de niet-proletariërs, die tezamen voor het socialistische program strijden, anderzijds, met overheerschende kracht naar voren.

Wij merken op, dat wij hier twee veranderingen hebben aangebracht. In de eerste plaats is deze tegenstelling de belangrijkste in plaats van de 'alles-beheerschende. Bovendien is deze tegenstelling de tegenstelling tusschen de burgerlijke en de sociahstische, niet tusschen de burgerlijke en de bewust-proletarische groepen.

De tegenstelling tusschen de sociahstische en de burgerlijke groepen is niet in alle staten van evenveel beteekenis. Van groote beteekenis is zij in de landen, waarin de sociahstische beweging — in den ruimsten zin van het woord — nog maar zeer klein of reeds heel groot in getal en kracht is. Waar zij klein in getal is, is haar optreden vaak zeer agressief en haar onderdrukking vaak zeer hard, hetgeen de kloof diep maakt. Scherp is ook de tegenstelling in de landen, waar de sociahstische beweging de meerderheid in het parlement dreigt te krijgen. Daar zien de burgerlijke groepen zich onmiddellijk in haar bestaan bedreigd. Minder fel zijn de tegenstellingen in de landen, waar de socialistische beweging haar organisatie vindt in een partij, die voor meerderheidsvonning in aanmerking komt, zonder nochtans een buitengewone macht te kunnen ontplooien.