is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste moeilijkheden, de noodzakelijkheid en de drang kwamen om tot de organisatie van den communistischen staat over te gaan, zei Trotsky al: „wanneer wij, naar de woorden van Marx, als arbeidersklasse niet eenvoudig mechanisch het oude apparaat van het staatsgezag kunnen bemachtigen, dan beteekent dat geenszins, dat wij het zonder alle elementen, die deel uitmaakten van het oude staatsapparaat, kunnen stellen." — „Nadat zij (de arbeidersklasse) de macht heeft veroverd, moet zij het oude staatsapparaat als een apparaat voor de klasseonderdrukking beschouwen. Maar zij moet tegelijkertijd uit dit apparaat alle waardevolle, deskundige elementen, die voor haar technisch noodzakelijk zijn, te voorschijn brengen en op de juiste plaats zetten, en door deze elementen haar proletarische klassemacht vergrooten." En naar aanleiding van het Sovjet-systeem — wat den eenvoud van zijn grondslag betreft, verwant aan het oude systeem der Commune — merkt hij op: „Een pohtieke Sovjetcontróle, door middel van een commissie uit te oefenen, moet overal bestaan, maar het is noodzakelijk voor uitvoerende functies specialisten en technici te benoemen en dezen op verantwoordelijke posten te plaatsen en hun de verantwoordeHJkheid op te leggen" 1).

De moeilijkheden bleken veel grooter te zijn, dan zij in de oogen van althans vele communisten hadden geschenen. Men

J) L. Trotsky, „Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten" (redevoering, gehouden op 28 Maart 1918 te Moskou), blz. 10—12. („Wenn wir (nach den Worten von Marx) als Arbeiterklasse uns einfach mechanisch des alten Apparates des Staatsgewalt nicht bemachtigen können, so bedeutet das keineswegs, dass wir ohne alle die Elemente, die den Bestand des alten Apparates der Staatsgewalt ausmachten, auskommen können." — „Nachdem sie zur Macht gekommen ist, muss sie den alten Staatsapparat als einen Apparat der Klassenunterdrüekung betrachten. Aber sie muss gleichzeitig aus diesem Apparat alle wertvollen qualiflzierten Elemente, die für sie technisch notwendig sind, herausholen, sie an die richtigen Stelle setzen und durch diese Elemente ihre proletarische Klassemacht erhöhen." — „Eine politische kollegiale Sowjet-Kontrolle soll überall und stets sein, aber für ausübende Funktionen ist es notwendig Spezialisten und Techniker zu ernennen, sie auf verantwortliche Posten zu stellen und ihnen Verantwortung aufzuerlegen.")