is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan, dat al heel veel in duisternis en naar willekeur zou kunnen verloopen. En de gemeenteraden — om ons daartoe te beperken — staan ook in dadelijke verbinding met het geheele maatschappehjke leven, zoodat hun beslissingen althans in belangrijke mate den invloed van de bewegingen in dit sociale leven, in zijn geheelen omvang, ondergaan. Zij zijn over het algemeen geen remmende kracht, maar zij sporen, onder den druk van het sociale leven, de besturende, technische en administratieve diensten van de gemeenten aan. Wjjjwfflen hier allesbehalve de gemeenteraden ideahseeren, maar dat sluit niet uit, dat hun invloed, over het algemeen beoordeeld, moet worden gewaardeerd.

Maar de bezwaren bhjven veelvuldig. — Hoeveel maal is er al niet terecht op gewezen, dat de gemeenteraden op verschillend gebied, waar zij krachtens hun taak beslissend moeten optreden, niet deskundig zijn. En dat houdt in, dat hun besluiten vaak minder juist zijn, hetzij, omdat de gemeenteraden hun eigen inzicht hebben gevolgd, hetzij, omdat zij de voorstellen, die door ambtenaren en ambtehjke colleges zijn uitgewerkt, zonder meer hebben overgenomen. Dan bhjkt duidelijk, hoe wenschehjk colleges zijn, die deskundig kunnen zijn, omdat zij een beperkter veld bestrijken, en die tevens in het hcht van de openbaarheid en onder den druk van verschillende sociale krachten werken.

En ook beteekent de invloed van de gemeenteraden, dat een coDege, dat uit allerlei groepen van de bevolking is samengesteld, vaak oordeelt over vragen, die het overgroote deel van deze groepen niet of nauwelijks raken. Wat de vrijheid vaak noodeloos beperkt. Wel brengt de gemeenteraad in zooverre meer vrijheid dan een college, dat van hoogerhand is samengesteld, dat de kwesties, die van localen aard zijn, en tevens allen, die op het kleine territoh* wonen, betreffen, worden vastgesteld door een locaal bestuur, waardoor althans de meeste groepen van de bevolking, dus de meesten, die bij de regeling zijn betrokken, in meerdere of mindere mate invloed kunnen uitoefenen. Maar ten aanzien van de regelingen en maatregelen, die maar een bepaalde groep uit het locale verband raken, beteekent het bestuur van den gemeenteraad — en daarmede van alle