is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Siegfried Kawerau, aanvankelik een der voormannen van de „radicale schoolhervormers", later eigen pedagogiese wegen gaande, heeft over de productie* en levensschool als socialistiese school der Toekomst zijn gedachten ontwikkeld in zijn Soziologische Pödagogik".") Blijkens de opdracht van het boek aan de geniën van Fichte en Marx. ziet Kawerau n?. uctie*school als een synthese van beider concepties. Bij Fichte is de idee der productieschool van een ethiese ideologie uit geconcipieerd: „urn aus einer Zeit der Selbst* sxicht und Furcht, der Sinnlichkeit und des Zwanges in eine Welt des Opfers und der Freihcit, der Selbstsucht und der Selbsttótigkeit zu gelangen".13) Hier is de idee nog slechts sociaal*pedagogies*contructief, niet afgeleid uit het produc* tie*proces zelf, en in de toekomst te verwerkeliken als in* tegrerend deel van de sociaal*economiese structuur der socia* hstiese maatschappij. Zoals wij boven reeds zagen, is dit de pedagogiese verdienste van Marx. Voortbouwend op de synthese van deze sociaal*ethies* en sociologies*gefundeerde onderwijsbeginselen, deduceert Kawerau zijn idee van een „productie* en levensschool" uit het begrip der wordende maatschappij. Hij betoogt, dat het door hem ontworpen plan ener toekomstige socialistiese school in al zijn détails uit het begrip van de zich naar het socialisme ontwikkelende maatschappij is geboren, ja, deze school van haar sociaal* economiese structuur het miniatuurbeeld zal zijn.

Hoe stelt Kawerau zich deze socialistiese school der toe* komst voor? Zij zal, gezien de modern*pedagogiese stre* vingen, die alle convergeren in de arbeidsschoolgedachte gebaseerd zijn op het arbeidsprincipe, opgevat in de dubbele wn^einer Methode des gemeinsamen Erarbeitens von Er* gebmssen und dann einer Ausbildung der Hand in prakti* pcher, werteschaffender Betatigung (Werkunterricht)".") Dit arbeidsonderwijs wordt dan echter geen afzonderlik leervak, zoals nu handenarbeid in de meeste gevallen is «Jür iïemT,l :,df Unterri<*t werde in die schaffende produktive Arbeit hineingelegt."») Ook de sociaaI*ethiese £1'TV?? dfZC nauwe verb«»^g van intellectuele* en handarbeid zal zeer groot zijn. „Die unselige Spaltung nach

") Leipzig 1924.

w) ibid, S. 115.

") ibid., S. 130.

M) ibid, S. 131.