is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volksschool, maar er aan toegevoegd: de eis aan de kapita* listiese staat, om de stoffelike voorwaarden te scheppen, die het voor het proletariaat ook mogelijk maken, zijn kinderen naar school te zenden; alsmede gepostuleerd het recht der arbeidende klasse op de „Aufstieg der Begabten" uit haar rijen.

Ook de internationale resolutie van Londen inzake onder* wijs en opvoeding stelt de integraabsocialistiese eis van de voor alle volksgenoten, kosteloos toegankelike eenheids* school. Deze resolutie luidt: „That the Congress, whilst fully recognising the value in education of independent experiment, declares that it is an essential duty of the public administration in each country to provide a complete system of education, under Democratie public control, extending from the Kindergarten to the University (including psysical, scientific, artistic and technical [manual work] training), the whole made generally accessible to every citizen by freedom from fees and by public maintenance.'"8)

In de negentiger jaren van de vorige eeuw brak zich een critiese richting in het socialisme baan, bekend geworden onder de naam van revisionisme. Deze door Bernstein gefundeerde critiek op de marxistiese maatschappijleer, had ten doel enige economiese theorieën (accumulatie* en crisis* theorie) en de o.a. daarop gebaseerde prognose van de richting der maatschappelike ontwikkeling, aan een revisie te onderwerpen, daar deze door de werkelike ontwikkeling van het kapitalisme zouden zijn achterhaald.

In tegenstelling tot het oorspronkelik*Marxisme, dat zich de socialistiese maatschappij dacht als het resultaat van de noodzakelike zelfopheffing van het zich door immanente wetmatigheid, dialecties in zijn tegendeel verkerende kapita* lisme, waarbij de mens als actieve factor stilzwijgend werd voorondersteld, accentueerde het revisionisme de betekenis van de menselike activiteit als medebepalende factor in dit wetmatig maatschappelik ontwikkelingsproces. Zo werd het revisionistiessMarxisme een stimulerende en richtende kracht in de arbeidersbeweging, die de arbeidersklasse aandreef, om door politieke* en vakvereenigings*actie koers

") International Socialist Workers and Trade Union Congress. London 1896. p. 35 (het aangenomen amendement van Keir Hardy, n.1. vervanging van de woorden: „scholarships covering" door „public", op p. 37).