is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beroepsonderwijs — in één enkele dienst, zodanig dat, door uitlezing en specialisering, de verscheidenheid van de per* soonlike aanleg ten bate van de maatschappelike belangen kan benut worden.51) In de toelichting wordt dit aldus ge* motiveerd: „In de diepe volkslagen zijn er schatten van ver* stand ongebruikt gebleven. Het is het belang van de weten* schap en van de gehele samenleving ze nuttig aan te wenden. Het komt er op aan, de beste elementen te ont* dekken, m staat een grote, intellectuele macht te bereiken, zonder zich om hun sociale positie te bekommeren. Het is de opgang van de keur der arbeiders tot de hoogste weten* «chappelike kennis, het is trouwens het algemeen belang dat het zo zij".")

Ook de Franse Partij stelt als toekomst*eis „1'école unique" voor ieder toegankelik, onafhankelik van de welstand zijner verzorgers; maar als eis van het heden, nu reeds verwezen* hkbaar: reorganisatie van het middelbaar onderwijs ih deze geest: „unifié, dans son personnel et ses méthodes, tout en sauvegardant la nécessaire variété des études (classiques scientifiques, techniques), et sans qu'il puisse question, ni d un nivellement par le bas, ni d'une sous*estimation des disciplines classiques".**)

Ten slotte spreekt ook de Labour*party zich uit voor de „eenheidsschool, opgevat als een organiese eenheid van het gehele schoolwezen „from Nursery School to University" •*)

Deze schoolorganisatie toch verdient de steun van een democratiese natie, daar zij is gebaseerd: „on the rullest recogmtion of the two complementary principles of com* piete social equality and of the necessity of adjusting the types of education offered to wide indiyidual differences ot taste, capacity and character".")

Volledige verwerkeliking van het socialisties*pedagogies ideaal der kosteloze eenheidsschool zal onder het kapita* hsme natuurlik nooit te bereiken zijn, daar zij het peda* gogies correlaat is van een klassenloze samenleving. De principieel sociaabdemocratiese schoolhervormingseisen: af*

") Verslag van de CommissioTroclet BL 18

") ibid., bl. 19.

**) Le progr. d'action. p. 33.

M) Labour and the Nation. n. 39

") ibid., p. 39.