is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziehung der Kinder dem Elternhause und der Religions* und Weltanschauungsgemeinschaf ten überlassen bleiben." 9S)

De S.D.A.P. verklaart zich vóór het grondwettelik be* ginsel van de financiële gelijkstelling van het openbaar en biezonder L.O. Dit is de korte samenvatting van de z.g.n. „Groninger motie", de in 1902 op het Congres te Groningen aangenomen meerderheidsresolutie van het Partijbestuur, luidende: „Het Congres der S.D.A.P. stelt de Staat de eis te zorgen, dat overal algemeen verplicht kosteloos voldoend lager onderwijs worde gegeven,

acht hiervoor nodig de verheffing van het peil der lagere school met betaling aller kosten door en onder deskundig toezicht van de Staat,

constateert, dat een groot deel der arbeidende klasse in Nederland voor zijn kinderen godsdienstonderwijs eist en acht het ongewenst het daarin tegen te werken, daar de sociaabdemocratie de eenheid der arbeidende klasse tegen gelovige en ongelovige kapitalisten op maatschappelik gebied niet ter wille van de theologiese geschilpunten heeft te verstoren,

stelt aan de biezondere school dezelfde materiële eisen als aan de openbare, ook wat betreft de positie der onder* wijzers, wier zelfstandigheid door de Staat moet worden gewaarborgd, evenals de vrijheid van keuze der ouders, en verklaart zich alleen onder gehele voldoening aan deze voor* waarden voor maatregelen, welke de gelijkstelling van de biezondere school met de openbare beogen."9S)

Uit de schriftelike gedachtenwisseling vóór en de discus* sies op het Congres treden een drietal motieven naar voren, die tot dit besluit hebben geleid. Het eerste motief is van „weltanschauliche" aard, met name een principiële verwer* ping van dwang op geestelik gebied. Hieruit vloeit voort, dat aan die talloze ouders, die voor hun kinderen confes* sioneel onderwijs wensen, omdat zij krachtens hun wereld* beschouwing „neutraal onderwijs, met hoeveel nauwgezet» heid het ook de krenking van elke religieuze overtuiging vermijdt",94) uit den boze achten. De S.D.A.P. „verwierp daarom de gedachte van de verplichte neutrale staatsschool,

M) De Onderwijs'pacificatle. Rapport, uitgebracht door een commissie, ingesteld door het bestuur der S.D.A.P. Amsterdam, 1931. Bl. 26/27. ") ibid., bl. 4.