is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar boljewisties*pedagogies inzicht wordt arbeid op de burgerlike school beschouwd „d'une fa$on abstraite, comme une matière isolée et séparée de sa directive principale, qui est le souci de 1'actualité".4)

In de produksie*school is arbeid even goed economiese funksie als in de fabriek en op het land: „Le travaü est un élément composant de la liaison de 1'école avec 1 actuahté.. II ne s'agit pas d'établir une liaison mécanique entre le tra» vaÜ et la science, mais de faire d' eux les deux parties orga* niques de la vie scolaire, c'est»a»dire de la vie sociale des

enfants^ voorgaan<je IS dit wel duidelik geworden: „Es handelt sich also nicht urn eine Vervollkommnung der Lehr» methoden der modernen Schule, sondern um eme Neuge» staltung der ganzen Struktur der Schule".5)

In een communistiese arbeiders» en boerenstaat moet de taak der school een andere zijn dan in de kapitalistiese klassenstaat. De grondslag van de communistiese staat is de arbeid van alle gequalificeerde arbeidskrachten der volksgemeenschap. Daartoe is dus nodig, dat de jeugd zo vroeg mogelik in aanraking wordt gebracht met het werke» like arbeidsproces. En daar de arbeidstechniek m haar hui» dige phase gekenmerkt wordt door gerationaliseerde groot* industrie en machinaal agrariër grootbedrijf, is het alleen daarom al de taak der school de leerlingen in te leiden m de moderne industriële cultuur, hen dus met de practijk bekend te maken van de verschillende machinale produksie* methodes, in één woord hun een „polytechniese opleiding

te verschaffen. .V -

Loenatsjarski bepleitte op grond daarvan de verbinding van de school met de fabriek, de inschakeling van de school in het maatschappelik produksieproces. „In overeenstem» ming met de gedachte van Marx, dat de fabrieksarbeid van kinderen van een kwelling kan veranderd worden m een bron van gezondheid en doelbewustheid, in een op actieve werkzaamheid gegronde opvoedende factor, verenigt de nieuwe school zich met de locale produksie*eenheden: de leerlingen treden in de fabrieken, spoorwegen, techmese werken — overal voorzover de locale verhoudingen dit toe»

«) Pistrak. Les problimes fondamentaux de Vécole du traveil. Paris, s. d. p. 36. *) Blonsky. L S. 14.