is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

like verlochening van het ideaal om daardoor des te zeker* der dit ideaal te kunnen bereiken. Zoals hij dit eens uit* drukte: „we are retreating now, but we are doing it in order to have more space for a longer jump forward". *•)

Gedurende de N.e.p.*periode trad dus het ideaal van het zuivere communisme op de achtergrond, daar de practijk van het staats*kapitaUsme onder de dictatuur der commu* nistiese partij voorlopig alle krachten opeiste. In verband met deze nieuwe ideologie wijzigt zich nu ook de pedago* giese doelstelling. In plaats van de „sentimenteebnaïeve utopie" der polytechnies gevormde communistiese persoon* likheid, komt de eis ener communistiese beroepsopleiding. De school moet voortaan in dienst staan van de N.e.p. en van de kaderscholing der communistiese partij. Het uitge* sproken politieke karakter der N.e.p.*school blijkt duidelik uit het statuut van 1932 (§ 35): „Die ganze Arbeit in der Schule und die ganze Lebensordnung in ihr, sollen den Zweck verfolgen, in den Schülern das proletarische Klas* senbewusztsein und die proletarischen Klassenmstinkte auszubilden, das Bewusztsein der Solidaritat aller Arbeiten* den im Kampfe mit dem Kapitalismus. Auszerdem sollen die Schuier zur nützlichen produktiven und sozialpolitischen Tatigkeit vorbereitet werden."80)

Ook Pistrak, een der meest vooraanstaande bolsjewistiese pedagogen uit deze periode, accentueert de nieuwe klassen* strüd*tendens in opvoeding en onderwijs: „.. .le contenu de 1'enseignement doit servir a armer 1'enfant pour la lutte et la création de 1'ordre nouveau,... les méthodes de travail doivent permettre d'utiliser pratiquement ces armes et ... les buts de 1'enseignement et de 1'éducation consistent en conceptions actives".2si)

Gedurende de overgangsperiode moet de school dus instrument zijn der proletariese klasse*dictatuur, „1'arme idéologique de la révolution".S2)

Deze openlike en besliste afwijzing van de politieke neutraliteit van het onderwijs was reeds in 1918 op het

") Educaüonal policy In Soviet Russia by Nich. Hans and Seiöius Hessen. London, 1930. P. 215.

M) Die Erziehung. 2er Jahrgang. 1927. S. 110 (Serg. Hessen. Die Schule tn Sov. Ruszl.). ") Pistrak. Les probl. fondamentaux etc. p. 24 ") ibid., p. 19.