is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

point de vue marxiste".") In de leerplans van 192344) werd voor het eerste leerjaar als hoofd*complexthema aange* geven (dus de leerstof omvattende voor de middelste kolom „arbeid"): „het het kind onmiddellik omgevende arbeid» leven der familie op het land of in de stad". Het complex* thema: „de jaargetijden" omvatte de leerstof voor de kolom „natuur"; het complex*thema: „de familie en de school" die voor de kolom „maatschappij". In direct verband behandeld met het grondthema, vormden dus de verschillende ver* schijnselen der natuur in de vier jaargetijden en de maat* schappelike verschijnselen van het nabije milieu der kin* deren de leerstof voor het le leerjaar.

Voor de complexsleerstof van het 2e leerjaar was het hoofdthema: het arbeidsleven van het dorp of van het stads* gedeelte, waarin het kind woont Linker*kolom: lucht, water, bodem, de de mensen omringende cultuurplanten en huis* dieren, en hun verzorging. Rechter*kolom: de sociale insteb lingen van dorp of stad.

De leerstof voor het 3e leerjaar omvatte: in de midden* kolom: de staathuishouding van het vaderland; in de linker* kolom: „de elementaire waarnemingen uit de physica en de chemie, de natuur van het eigen land, het menseiik lichaam; in de rechterkolom: de sociale instellingen van het gouver* nement of van het land; beelden uit het verleden.

Voor het 4e leerjaar was het centrale thema: de staathuis* houding van de R.S.F.S.R. en andere staten. De linkerkolom aardrijkskunde van Rusland en andere landen; rechter* kolom: de staatsinrichting van Rusland en andere staten; beelden uit het verleden der mensheid.

Na deze leerstof in 4 jaar te hebben verwerkt, was volgens de bolsjewistiese pedagogen de leerling voldoende voorbe* reid, om als volwassene met marxistiessgeschoolde blik de complexe maatschappelike verschijnselen in hun dialectiese ontwikkeling te kunnen volgen en te verklaren.

„Cette étude doit montrer le lien réciproque qui existe entre les aspects différents des choses, éclairer la transfer* mation de certains phénomènes en d'autres, autrement dit 1'étude de 1'actmdité doit se faire par la méthode dialectique.

*>) ibid., p. 14.

«•) Het volgende is ontleend aan S. Hessen. Dit Schuit In S.R. (Dit Erz. 1927. S. 111 vlgg.)