is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe moeten wenden tot die nchtingen van het. socia* lisme, welke wel een eigen pedagogiek hebben voortgebracht het Austro*Marxisme en het communisme. Bij alle verschil hebben deze beide revolutionnair*socialistiese nchüngen toch dit gemeen: dat zij aan sociaÜstiese opvoeding de taak toekennen, een proletariese ideologie te helpen scheppen, en tot dat doel de jonge mens te vormen tot socialisties» ge< meenschapsmens, tot gemeenschaps*persoonhkheid, hetgeen voor de communistiese opvoeder betekent: persoonlikheid in dienst van, ja, opgaande in de gemeenschap («" ^ accent op gemeenschap); voor de Austro*Marxist echter de zich in en door de gemeenschap ontplooiende, gemeen* schapswaarden scheppende pei^nlikheid (dus tweebeen* heid van gemeenschap en persoonlikheid). ...

De Gemeenschapswaarde is op tweeërlei wijze bewust te maken: 1° door „Gemeenschap" te doen beleven m een kring van gelijkgezinden („Kinderfreunde"beweging, socia* listiese en communistiese jeugdbeweging); en i langs intellectuaUstiese weg: door de Gemeenschapswaarde te demonstreren aan haar tegendeel, de individuahstiese levenshouding, aangekweekt door de op het winstmotief gebaseerde kapitalistiese maatschappij, met haar uitgespro* ken klassckarakter: aan de ene zijde een bezittende, politiek*economies heersende en cultuur*monopohserende klasse, en daarvan door een diepe kloof gescheiden een bezitloze, economies afhankelike arbeidersklasse. Om deze afhankelikheid om te kunnen zetten in sociale gelijk* waardigheid, is nodig de onverbiddehke onverzoenhke strijd van het internationaal georganiseerde proletariaat tegen het internationale kapitalisme. Deze klassenstrijd wordt de arbeidersklasse opgedrongen op grond van haar recht op volle menselikheid, en ontvangt zijn stuwende kracht uit de bron van haar in de analyse van het kapitahs* ties productiestelsel wetenschappelik gefundeerd, geloof aan de noodzakelike komst van het socialisme. Dat de leer van de klassenstrijd, als een der centrale waarheden van het marxisties socialisme, logiesmoodzakelik ook centraal be* ginsel, norm, moet zijn van eeh marxisties*socialistiese opvoedkunde, is naar mijn mening evident. Opvoeding tot socialist toch moet marxisties gesproken, identiek zijnmet opvoeding tot klassenstrijder. Hiermee is de eerst gestelde vraag bevestigend beantwoord.