is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„kennis is macht", is in Rusland herleefd; echter niet alleen in de zin van: beheersing der natuurkrachten, maar ook in die van: beheersing der produksiekrachten, om zo de voor* waarde te scheppen voor de socialistiese productiewijze, op haar beurt de economiese grondslag voor de proletariese ge* meenschap. Perspectivies beschouwd is het sowjet*onderwijs dus mede gericht op de vorming van de gemeenschapsmens, levende uit het besef van de stoffelik*geestelike verbonden* heid van alle klasse*genoten eerst, van alle mensen uitein* delik. Zo wordt de Russiese jeugd van heden dan ook niet uitsluitend opgevoed tot de typiese „homo economicus" van Spranger, want deze is niet sociaal aangelegd. De bolsjewis* tiese pedagogiek streeft niet naar de individualistiese econo* miese mens, maar naar de synthese van de sociale en economiese mens, voor wie de verwerkeliking van de nut* tigheidswaarden niet plaats heeft ten eigen voordele, maar ten bate der communistiese gemeenschap.

Samenvattende kan van algemeen socialisties*pedagogies standpunt dus de volgende critiek op het bolsjewisties onderwijs worden uitgeoefend: le. Het staat in dienst van het streven, de mens ondergeschikt te maken aan de het gehele leven beheersende, autonoom wordende techniek, hetgeen betekent een verslaving van de mens aan de machine, dus zijn degradatie van veelzijdig geestelik tot eenzijdig „technies" wezen.

2e. Door het eenzijdig aankweken van een „theoretiese" (positivistiese) en „economiese" levenshouding, vindt er, structuurpsychologies beschouwd, een atrophiëring plaats van de overige geestelike funksies (aesthetiese b.v.) en een rationalisering van het gevoelsleven, wat tot vervlakking van het leven moet leiden;

3e. Het ontstaan van bovengenoemde geestelike habitus wordt mee in de hand gewerkt door de pragmatistiese op* vatting van wetenschap, waardoor de leerstof bewust wordt beperkt tot biologies* of sociaabnuttige kennis, zodat te kort gedaan wordt aan de geest van de jonge mens, door hem uit de rijkdom der verschillende culturen veel geest* en ziel* verrijkende wijsheid en schoonheid te onthouden.

Ten aanzien van de toepassing van het arbeidsprincipe bij het onderwijs, alsmede van de idee der eenheidsschool in didacties*organisatoriese zin, bestaat er, afgezien van enige