is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school. Alleen dus in het voorlopig nog denkbeeldige geval, dat een zeer grote meerderheid van een bevolking (b.v. het gehele proletariaat) door eenzelfde socialistiese maatschap* pij», wereld» en levensbeschouwing verbonden zou zijn, zou de democratiese socialist van zijn relatief pariteitsstandpunt uit zich vóór de verplichte socialistiese „weltanschauliche" school kunnen verklaren. In geen geval echter zou hij in een socialistiese maatschappij voorstander kunnen zijn van een verplichte neutrale staatsschool. Als socialist ziet hij de school als maatschappelik orgaan, dus in de kapitalistiese maatschappij als klasse*instrument, in de socialistiese klas* senloze maatschappij als gemeenschapsorgaan, belast met de minimum*taak, de socialistiese maatschappijbeschouwing op de Jeugd over te dragen, welke taak bij het bestaan van één en dezelfde socialistiese wereld* en levensbeschouwing echter zou moeten worden uitgebreid met de overdracht der socialistiese ideologieën.

Maar op diezelfde marxistiese gronden moet de socialist zich juist kanten tegen de eis van de verplichte neutrale staatsschool onder het kapitalisme. De voorstanders daar* van funderen deze eis op de rationalistiese idee der pedago* giese absolute neutraliteit, d.i. onderwijs vrij van godsdien* stig*wijsgerige en politiek*economiese dogma's, en op de maatschappelike overweging, dat de biezondere school vaak dienstbaar wordt gemaakt aan kerkelike of politieke partij* belangen. De socialist nu gelooft niet aan de mogelikheid van politiek*economiese neutraliteit van de kapitalistiese school, evenmin als hij die aanvaardt van de socialistiese. De huidige school is klasse*instituut, verplicht op burgerlik* ideologiese gronden de bestaande maatschappij te verdedi* gen en te rechtvaardigen, en dus, al gebeurt het op de openbare school meestal onopzettelik, de deugden te prediken en te verheerliken, die het kapitalisme mee in stand helpen houden. Van de Marxistiese klasse*staatsopvat* ting uitgaande, is de eis van de verplichte neutrale staats* school te transponeren in die der verplichte „neutrale" kapitalistiese klasseschool, hetgeen een contradictio in adjecto is, en daarom door de socialist niet kan worden aanvaard. Zijn liefde toch voor de kapitalistiese staat is niet zo groot, dat hij deze meer macht wil toekennen, dan strikt, d.i. financieebadministratief, noodzakelik is. Voor de sociaabdemocraat is de eis der verplichte neutrale staats*