is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen van het sectarisme niet te spreken); van de ver» splintering van het onderwijs in talloze sectescholen;9*) de ontaarding van het wettelik recht op subsidie in een heb* zuchtig streven naar een zo groot mogelik deel uit de schat* kist, vaak onder de dekmantel van het heilig beginsel; dan rijst bij dit on* ja *an tinna at schappelik bedrijf van verspib ling van belastinggelden en inef ficiency, met toepassing vaak van onloutere middelen, toch de klemmende vraag: wat moet bij de beoordeling van de subsidiëringskwestie zwaar* der wegen: het recht op subsidie of het bedreigde maatschap* pelik belang. De keuze bij dit dilemma is voor de sociaal* democraat wel zeer moeilik, in Nederland nog te meer, daar de S.D.A.P. zich óp opportunistiese gronden heeft uitge* sproken vóór handhaving van de „Groninger motie", omdat zij van de verbreking der Pacificatie de ontketening van een nieuwe schoolstrijd vreest, welke de confessionele arbeiders weer (of nog meer) in een antbthetiese houding tot hun „moderne" klassegenoten zal brengen, wat in het nadeel der socialistiese beweging zou zijn. Wie een principiële keuze in deze wil doen, zal zich daarbij door imponderabiliën moeten laten leiden, daar hij zich op verstandelike gronden, zowel vóór als tegen de subsidiëring kan verklaren. Kiest hij als sociaabdemocraat echter vóór de financiële gelijk* stelling van openbaar en biezonder onderwijs, dan moet hij, ten aanzien van het L.O., met de Bond van Nederlandse Onderwijzers de strijd aanbinden voor herziening der L.O.* wet van 1920, opdat de volgende correctieven op mogelike onzuivere practijken en geldverspilling worden aangebracht:

1. voorgeschreven wordt, dat de ouders, voogden of verzorgers, die hun kinderen naar een biezondere school zenden, lid moeten zijn van de vereniging, welke de school heeft opgericht of zal oprichten;

2. bepaald wordt, dat elke biezonderé school een afzon* derlik schoolbestuur moet hebben, dat uit en door de ouders der op die school gaande kinderen gekozen wordt;

3. waarborgen worden getroffen, waardoor ekonomiese en kerkelike dwang op de ouders wordt tegengegaan;

**) In de gemeente Rilland'Bath met 2019 inwoners heeft men 2 open* bare scholen (128 1.1.), 1 R.K. school (24 1.1.), 1 Geref. school (49 1.1.), 1 oud<Geref. school (49 1.1.) en 1 „neutrale" (32 1.1.). (Volksonderwijs, No. 10, 21 Oct 1932.)