is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente in onbezwaarden eigendom van geheel of ten deele bebouwde, particuliere straten, die niet onder de werking van eene bestaande bouwverordening zijn aangelegd, kan zijn een maatregel in het belang der openbare orde, zedelijkheid of gezondheid en in elk geval de huishouding der gemeente betreffen, zoodat een verordening, die zoodanig overnemen betreft, valt binnen de sfeer van artikel 135 der gemeentewet en het maken daarvan geenszins lag buiten de in dat wetsartikel omschreven bevoegdheid van den raad der gemeente'.

B. Wat de tweede groep betreft vermelden wij de volgende uitspraken, weder verdeeld in enkele onderdeden.

I. Maatregelen ten aanzien van koffiehuizen, herbergen tapperijen en, dergelijke voor het publiek toegankelijke inrichtingen, waar men gelagen zet, werden geoorloofd geacht bij de arresten van 6 Mei 1895 {W. 6670), 5 December 1898 (W. 72:12), 13 November 1899 (W. 7364), 17 Juni 1901 (W. 7616), 6 November 1905 (W. 8293), 23 Januari 1911 {iV. 9137), 10 April 1911 (W. 9184), 26 Juni 1911 (W. 9214), 16 October 1911 (W. 9229), 18 December 1916 (W. 10059, N,J. 1917, blz. 170), 6 Januari 1919 (W. 10380, N.J. blz. 233t 13 October 1919 (W. 10478, N.J. blz. 1060), 12 December 1921 {W. 10810, N.J. 1922, blz. 3), 21 November 1921 (W. 10815, N.J. 1922, blz. 5), 13 Maart 1922 (W. 10887, N.J. blz. 531), 26 Juni 1922 (W. 10939, N.J. blz. 1049), 20 October 1923 (W. 11123, N.J. 1924, blz. 87), 2 Juni 1924 (W. 11224, N. J. blz. 901), 2 Juni 1925 (W. 11423, N. J. blz. 781), 3 December 1928 (W. 11933, N.J. 1929, Hz. 370) en 24 Maart 1930 (W. 12138, N.J. blz. 638) x).

) B.v. de sluitingsgeboden; de tapverboden; het verbod ont muziek- of zanguitvoeringen te geven, gelegenheid tot dansen, enz,; het verbod om te kienen; het verbod in een tapperij te laten verblijven niet tot het gezin van den houder der inrichting behoorende personen, die meermalen wegens dronkenschap veroordeeld zijn of van wie — te» beoordeeling van den burgemeester — bekend is, dat zij misbruik maken van alcoholhoudenden drank; het verbod oneerbare afbeeldingen en voorwerpen aanwezig te hebben, enz.