is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordening niet verstaan het afleveren van melk aan bedrijven, waar melk wordt verkocht of verwerkt". Volgens het arrest van 3 Januari 1927 (W. 11626, N.J. 1927, blz. 111) beoogt het verbod kennelijk te waarborgen, dat allen, die hun beroep maken van melk aan huis te bezorgen, op een van de dagen der week en wel op dien dag, die bijna algemeen als rustdag wordt erkend, de voor hunne gezondheid noodzakelijke rust kunnen genieten, zoodat de verordening, als strekkende om voor de gezondheid van een bepaalde groep van ingezetenen der gemeente te waken, dient een algemeen openbaar belang en mitsdien betreft de huishouding der gemeente.

V. De arresten van 7 April 1858 (W. 2086), 30 December 1892 (W. 6289), 24 Februari 1908 (W. 8666), 9 Maart 1908 (W. 8678), 21 April 1908 (W. 8707), 11 November 1912 (W. 9414) 14 Maart 1918 {W. 10254, N.J. blz. 426), 5 Maart 1923 (W. 11062, N. J. blz. 699) en 20 April 1925 (W. 11400, N.J. blz. 491) betroffen maatregelen in het belang der gezondheid ten aanzien van levensmiddelen, enz., wat aangaat de samenstelling, den prijs e. d. 1).

Afzonderlijk worden nog de volgende beslissingen vermeld.

Artikel 26, eerste lid, van de verordening op de keuring en den afslag van visch in de gemeente Harderwijk luidde als volgt „Alleen met voorkennis van den directeur en onder diens goedkeuring, ook wat den overeengekomen prijs betreft, met beroep, ingeval van weigering, op burgemeester en wethouders, mag aangevoerde visch onderhands worden verkocht, in welk geval hierop van toepassing is het bepaalde bij de tweede alinea van dit artikel".

Volgens ons hoogste rechtscollege — arrest van 4 Maart 1918 (W. 10254, N.J. blz. 426) — betreft dit verbod een maatregel, die, onverschillig met welke bedoeling hij werd

1) B.v. het verbod versch vleesch (geen varkensvleesch zijnde) zonder toestemming der politie buiten de hal te verkoopen; het verbod door den keurmeester afgekeurde visch en afgekeurd vleesch voor gebruik te bestemmen; het gebod bij het melkverkoopersbedrijf water van onschadelijke bestanddeelen te gebruiken; het gebod slechts goedgekeurd vleesch ten verkoop aanwezig te hebben, enz.; het verbod waren van ondeugdeUjke samenstelling in voorraad te hebben, enz.