is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen, kan strekken eensdeels om het vragen van buitensporige prijzen voor de aangevoerde visch te Harderwijk tegen te gaan, van de andere zijde om te waarborgen, dat de verkoopers verzekerd zijn eenen behoorlijken prijs te ontvangen voor den visch door hen uit de Zuiderzee te Harderwijk aangevoerd. Deze maatregel kan derhalve den regelmatigen aanvoer van visch uit de Zuiderzee te Harderwijk bevorderen, raakt mitsdien het huishoudelijk belang der gemeente, zoodat ingevolge artikel 136 der gemeentewet het maken van een regeling betreffende dien onderhandschen verkoop tot de bevoegdheid van den raad behoort.

Artikel 1 der verordening op den prijs van melk der gemeente Helder verbood aan melkverkoopers melk te koop of in ruil aan te bieden, te verkoopen, te verruilen, af te leveren of ter beschikking te stellen tegen prijzen hooger dan 13 cent per liter voor melk en 18 cent per liter voor gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk. In het arrest van 5 Maart 1923 (W. 11062, N. J. blz. 699) werd te dien aanzien overwogen, dat een verordening, waarbij een maximum-prijs wordt vastgesteld voor melk, als beoogende een voor de volksgezondheid noodzakelijk voedingsmiddel tegen een redelijken prijs binnen het bereik van zooveel mogelijk ingezetenen te brengen, regelt niet een zuiver particulier belang der gemeentenaren doch een algemeen gemeentelijk belang, dus betreft de huishouding der gemeente, en meer bepaald ook de openbare gezondheid, zijnde eenig verder element van openbaarheid daarbij geen wettelijk vereischte voor hare geldigheid, terwijl daaraan niet afdoet, dat bij die regeling ook het bijzonder belang der melkverkoopers betrokken is.

„Het is verboden uit het buitenland afkomstig en in bevroren toestand aangevoerd vleesch niet voorzien van inwendige organen, zelfs indien het van wege den gemeentelijken keuringsdienst van slachtdieren, vleesch en vleeschwaren is goedgekeurd, te vervoeren binnen deze gemeente of voorhanden te hebben in winkels of andere verkooplokalen,