is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de woningen der ingezetenen te bevorderen, zoodat de plaatselijke wetgever van Woerden krachtens artikel 135 der gemeentewet bevoegd en krachtens artikel 3 der woningwet zelfs verplicht was een bepaling van die strekking in zijn verordening op te nemen.

14. Artikel 1 der verordening op het watergebruik voor binnenvaartuigen te Rotterdam verbood o. a. den schipper van een binnenvaartuig met zijn vaartuig binnen de gemeente stil te liggen, tenzij hij het noodige verrichtte om zijn vaartuig voorzien te houden van een voldoende hoeveelheid water der gemeentelijke drinkwaterleiding. Dit verbod beoogde volgens het arrest van 29 Juni 1910 (W. 9062) kennelijk in het belang der openbare gezondheid in het bijzonder ter voorkoming van besmettelijke ziekten te verzekeren, dat aan boord der binnen de gemeente stilliggende binnenvaartuigen voor de gezondheid niet nadeelig drinkwater aanwezig zij, wat de gemeentelijke wetgever klaarblijkelijk eerst dan verzekerd achtte, wanneer aan boord dier schepen drinkwater der gemeentelijke waterleiding beschikbaar was. De gemeenteraad van Rotterdam heeft dit voorschrift krachtens artikel 135 der gemeentewet volkomen bevoegdehjk uitgevaardigd. .

15 Ingevolge artikel 89 der algemeene politieverordening voor de gemeente Berghem was het, onverminderd het bepaalde bij artikel 458 van het wetboek van strafrecht verboden tusschen 1 April en 15 October niet-mtvhegend pluimgedierte buiten een behoorlijk afgemaakte rmattm vrijheid te hebben. Arrest van 16 Maart 1914 (W 9686, N J blz 749): deze bepaling, waardoor wordt verboden, dat tusschen 1 April en 15 October niet-uitvliegend pluimgedierte zich begeeft op en schade toebrengt aan gronden in gebruik bij andere ingezetenen der gemeente dan den hoofdbewoner van het erf, waarbij die dieren behooren, kan geacht worden een algemeen belang der ingezetenen en dus het huishoudelijk belang der gemeente te betreften. Mitsdien ontleende de gemeenteraad aan artikel 135 der