is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodanige inzamelingen vallen, welke zich, naar haar opzet, richten tot een ieder zonder, onderscheid, m. a. w. tot het publiek. In deze beslissing treffen wij dus weer den invloed van het „naar buiten werken" aan. Vroeger was het een „naar buiten werken" in de richting van den openbaren weg, thans ook naar het privaat terrein. In beide gevallen is er echter deze overeenkomst, dat „het publiek" er bij betrokken wordt. Wij hebben hier dus een zeer bijzondere gradatie van het begrip „openbaar". Wij vestigen ook de aandacht op de inconsequentie van de uitvoerige motiveering van de verbindendverklaring der Delftsche regeling en de sobere voor de Arnhemsche bepaling, hoewel daarin het woord „algemeene" ontbrak en er daarom te haren opzichte voor den hoogen raad meer aanleiding moest bestaan om zijn beslissing breed te motiveeren.

Het verbod om op Zondag melk aan huis te bezorgen — groep C iv — kan zoowel gedragingen op den openbaren weg, op voor het publiek toegankelijk, als op privaat terrein betreffen. Dit is duidelijk. Het werd bij arrest van 3 Juni 1927 om het groepsbelang der melkbezorgers verbindend verklaard evenals het winkelsluitingsgebod voor den Zondag, enz., dus niet wegens het naar buiten werken van het bezorgen. Een algemeen openbaar belang toch was volgens ons hoogste rechtscollege met deze regeling gemoeid. In deze beslissing wordt dus weder de „openbaarheid" zeer ruim genomen.

De maatregelen in het belang der gezondheid ten aanzien van levensmiddelen werden bij de arresten van groep Cv ook weer grootendeels zoo maar verbindend geacht, al betroffen zij zoowel gedragingen op publiek, voor het publiek toegankelijk, als privaat terrein. Een drietal uitvoeriger gestelde beslissingen geven ons aanleiding om deze categorie wat nader te beschouwen. De uitspraak van 4 Maart 1918 aangaande den Harderwijkschen vischverkoop vatte een maatregel ter bevordering van den regelmatigen aanvoer van visch als een huishoudelijk gemeentebelang op. Omstandiger