is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet of niet voor het openbaar verkeer openstaande openbare wegen het belang der „openbare" orde of de huishouding van de gemeente niet konden raken. Waarom vallen regelen met betrekking tot die veiligheid niet onder het algemeen (openbaar) belang der gemeente? Is het niet een algemeen gemeentebelang, dat de eigenaar van niet voor het publiek toegankelijke wegen verplicht is tot het treffen van maatregelen in het belang van zijn vrouw, kinderen, personeel, familieleden, enz., enz. — een bepaalde groep —, die toch wel van die wegen gebruik maken? Valt dit niet onder een niim begrip „openbaarheid" evenals b.v. het Delftsche verbod van geldinzamelingen (groep C m)? De requirant in cassatie — de officier van justitie der Zwolsche rechtbank — achtte de veiligheid van het verkeer binnen de gemeente als een belang van openbare orde en als de huishouding der gemeente betreffende.

Het is onbegrijpelijk, dat, gezien de zoo even genoemde arresten, het Huizer kampeerverbod, dat ook sloeg op private terreinen, op 26 Juni 1928 verbindend werd geacht als rakende de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid. Zeker kan zulk een beslissing bij een ruime opvatting van het begrip „openbaar" niet bevreemden, maar zij doet wel vreemd aan bij vergelijking met de uitspraak over het Zwollerkerspelsche snoei-, knip- en hakgebod. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de beslissing van 24 April 1930 aangaande het Noordwijkerhoutsche verbod om honden, anders dan op afgesloten erven, te laten losloopen, een verbod, dat dus zoowel voor openbaar, voor het publiek toegankelijk, als particulier terrein geldt. Het heet nu zelfs, dat zulk een bepaling, welke onder meer kan strekken om te verhinderen het aanrichten van schade door losloopende honden op niet afgesloten erven, een algemeen gemeentebelang betreft. En volgens het arrest van 27 October 1930 betrof het Asser verbod om zich op de van gemeentewege aangelegde grasperken te bevinden de huishouding der gemeente, daar het ten doel heeft de zorg voor de instandhouding van gemeente-