is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een maand te laat is. Directeuren kunnen zich dus, zeggen zij, van hun belofte ontslagen rekenen; zij willen zich echter grootmoedig toonen en schenken hun kapitein 20 rijksdaalders, een som, waarvoor toch ook in dien tijd zeker wel een nieuwen hoed te koopen zal geweest zijn.

Van de Instructies voor de kapiteins zijn er verscheidene bewaard gebleven en daar zij een goed beeld geven van de verhoudingen tusschen reeders en bemanning, is er een in haar geheel opgenomen.1)

Van de contracten, die gesloten werden tusschen de bemanning van de uitvarende schepen en Directeuren en waarvan sprake is in de zaak van de muitende bemanning van de Don Carlos en de Don Louis, is eveneens een exemplaar aanwezig. Het betreft het schip „de Anna Catharina, waar Capitein op is Gerrit Heyman." Nu komt in de lijst van vertrokken schepen geen Anna Catharina voor. Uit de notulen blijkt echter, dat het schip in 1721 uitvoer naar de kust van Amerika. Daar dit feit echter niets afdoet aan den inhoud van het stuk en dit evenals de Instructie voor den kapitein een goeden kijk geeft op de interne aangelegenheden van de C.-C, volgt het hier achter. 2)

Wat de scheepskost betreft, waarmede de bemanning beloofde tevreden te zullen zijn, daaromtrent is het volgende bewaard gebleven in een consumptieboek van een der kapiteins, varende op de kust van Afrika. Genoemd boek vangt aldus aan:

Consumptieboek gehouden op het schip de Afrikaansche Galey. gecommandeerd door kapitein Qaes Matthia Collander3) in dienst van de Edelen Heeren Directeuren der Commercie-Compagnie der Stad Middelburg in Zeeland, bemand met 27 koppen, gemonteerd met 10 stukken canon a 3 pnd. 4 staartstukken a 1 pd., schip achter

1) Zie bijlage IV. a) Zie bijlage V.

*) Deze kapitein komt niet voor onder degenen, die aangegeven staan de Afrikaansche Galey te hebben gecommandeerd.

4