is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE n.

VERZOEKSCHRIFT DER COMMERCIE COMPAGNIE AAN DE REGEERING VAN MIDDELBURG. 3 OCTOBER 1726.

Aan de Edelachtbare Heeren Burgemeesters. Schepenen en Raden der Stad Middelburg in Zeeland.

Geven eerbiediglijk te kennen, Directeuren der Commercie Compagnie, ten Jare 1720 onder UEA. approbatie binnen deze stad opgericht,

hoe dat bij gemelde Compagnie In den tijd van minder dan zes Jaar zijn gedaan 50 equipages ter zee, behalve de bevrachting van diverse uitheemsche schepen op herwaarts en daardoor getracht de Surinaamsche vaart, zoo zonderling voordeelig voor alle soorten, maar vooral de mindere ingezetenen van deze stad wederom te doen herleven, hebbende ook de vaart op de Oostzee en Italië tot verscheidene reizen ondernomen om daardoor hier direct uit zee de noodige behoeftens binnen deze provincie binnen te brengen niet alleen, maar naar Brabant en Vlaanderen uit te slijten ende debiteeren, als door de considerabele vaart op de Spaansche Westindiën bij hen van tijd tot tijd gedaan, de Trafieken en Waren dezer landen jegens zilver en andere dierbare koopmanschappen te verwisselen, de cacao vandaar komende wederom op Italiën als anders af te schepen en daardoor alleszins de vervallen negotie alhier weder te herstellen en de jongelingschap niet alleen In de kennisse derzelve aan te kweeken en meer en meer te bekwamen, ja aan al de wereld alhier toe te brengen die groote plezieren en voordeelen en onder anderen (bij opkomende oorlogen met zeemogendheden) die gerustheid, dat onze stroomen en stranden door in- en uitgaande schepen telkens zouden worden veilig gehouden en beschermd en dewijl UEA. altoos, maar wel zonderling sedert korten tijd, op een uitschitterende en overtuigend wijze hebben getoond, hoezeer de trafieken, binnen UEA. stad opgericht, aldaar hun bescherming hebben gevonden niet alleen, maar ook zelfs een krachtdadige ondersteuning en voorrechten, vrijdommen en penningen daartoe noodig, waardoor zonneklaar blijkt, hoe wel en terecht UEA.baarheden, naar Hare hooge wijsheid apprehendeerende de noodwendigheid om de negotie tot