is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk die op halve winst of 16 % ter keur van de Compagnie zijn meegegeven, want of die hoog of laag verkocht worden, zoo heeft de Compagnie 16 %' van hetgeen verkocht wordt en daarom moeten de halve winst goederen verkocht worden a tout prix en niet weder brengen.

6e.

U zult exact boekhouden van Uwe negotie, zoo van cargagoederen als halve of 16 % winst en .dus 2 diverse verkoop- en negotierekeningen houden.

7e.

Wij laten het aan Uw eigen goedvinden over het eiland Espagnola aan te doen, zoo aan de Noord- of Zuidzijde, zoo in het gaan als in het komen, om te zien, of U daar negotie kunt krijgen.

8e.

U zult kunnen zien uit de prijscouranten, die U mee hebt, wat de goederen in het Vaderland gelden; dragende wel zorg, dat U geen valsch geld, goud of zilver ontvangt,

9e.

Gij zult ook gedurende de geheele reis geen schepen aandoen of vertrouwen, maar in cas van attaque geweld met geweld afkeeren en zoo U door Turken of zeeroovers werd aangedaan en dat Gij die kunt veroveren, zult gij daarmee handelen als naar tijdsgelegenheid met Uwe officieren zult bevinden te behooren.

En aangaande de zeeroovers, zoo U kwam die te nemen, het volk aan land zetten en houden de officieren aan boord en laten het schip drijven en geven de officieren aan het eerste land, daar gij komt van vrind aan de regeering over en vervolgt Uw reis, na alvorens een acte genomen te hebben wat personen U overgegeven hebt en aan wien.

10e.

Gij zult gedurende Uwe reis geen ammunitie van oorlog aan wat schepen van wat natie hetzij verkoopen om reden, noch ook geen zeildoek.

11e.

Omtrent den handel zult U kennis geven aan den opperstuurman of aan dengene, dien gij meent in Uw plaats te zullen succedeeren, bij afsterven, opdat hij kennis van zaken heeft

12e.

Bij alle occasie zult gij ons laten toekomen advies van hetgeen is gedaan en van wat U voornemens is te gaan doen en notitie van hetgeen U vernegotiëerd hebt en wat goederen het best getrokken zijn om ons daarnaar te reguleeren.

7