is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE V. ^ 1

CONDITIE, WAARNAAR DE OFFICIEREN EN MANSCHAPPEN VAN HET HOEKERSCHIP DE ANNA CATHARINA, WAAR CAPITEIN OP IS GERRIT HEYMAN, OP DE AANSTAANDE VOYAGE NAAR DE WESTINDIEN HUN ZULLEN HEBBEN TE GEDRAGEN (1721).

I.

Wij ondergeschreven, officieren, manschappen en jongers verklaren ons te hebben verhuurd op bet Hoekerschip de Anna Catharina, Kapitein Gerrit Heyman of wie in zijn plaats mochte komen te commandeeren om te varen van deze stad Middelburg in Zeeland naar de kust van Amerika en daar in het gaan en in het komen geen plaatsen uitgezonderd, waar het den commandant zal gelieven en goeddenken, behalve in het nauw van de Straat en schoon te maken en meermalen te revictualeeren, zoo menigmaal als het den commandant zal gelieven en naar gedane negotie wederom naar Middelburg in Zeeland voornoemd.

II.

Alle, die met het voornoemde schip niet thuiskomen, maar zich zal hebben geabsenteerd ofte buitenslands gedeserteerd, zal hunne maandgelden zijn geconfisqueerd ten profijte van de Compagnie. Ook zal niemand den commandeur of kapitein eenig maandgeld mogen eischen op rekening als anders, zoo binnen- als buitenslands en zal ook geen maandgeld zijn verdiend, voordat genoemd schip behouden zal zijn gearriveerd tot aan de kaai te Middelburg; doch het maandgeld zal echter ophouden te loopen, zoo ras als het schip op het vlakke1) zal zijn verstuid. Verder zullen het

1) Met „het vlakke" wordt bedoeld de kust van Walcheren ten Z.O. van Vhssingen, waar de Welzinge in de Schelde kwam. Dit deel van Walcheren heeft den naam van Welzinge tot nu toe behouden. Het watertje was toen reeds zoo ondiep dat schepen van dien tijd, geladen uit zee komende, er Middelburg niet door konden bereiken. Napoleon beloofde burgemeester Schorer de Middelburgsche haven weer te doen uitdiepen; de vervulling dier toezegging is door zijn val verhinderd.