is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig protestantisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensrichting, en in de gezindheid harer leden eenheid te zoeken"!"En de keuze is niet twijfelachtig: „wij zijn krachtens historisch en ideëel recht deelgenooten van een confessielooze kerkelijke gemeenschap". *)

Voor deze beweging is de kerk als godsdienstige gemeenschapsvorm van groot belang. En de Nederlandsch Hervormde Kerk acht zij de kerk, die „is ontstaan met ons volk en daardoor diep in ons volksleven vergroeid. Als van geen andere kerk gaat er een geestelijk gezag uit op de massa van ons volk." 2)

Vooral in de latere jaren blijkt duidelijk, dat het te doen is om godsdienstig gemeenschapsleven en om het behoud van de Nederlandsch Hervormde Kerk als waardevolle vorm van dat gemeenschapsleven in ons volk. 3) in verschillende geschriften der beweging wordt de beteekenis van gemeenschap als zoodanig met nieuw vertrouwen en warme geestdrift toegelicht. Zoo keert b.v. Lindeboom zich aldus tegen het individualisme: „Zoo iemand (n.1. de godsdienstige individualist) bemoeit zich niet met de kerk — maar hij moge bedenken, dat de kerk zich wel bemoeit met hem! Want zijns ondanks oefent die kerk haar invloed uit, indirect, óók op hem" 4) Deze godsdienstige gemeenschap is in wezen weliswaar de „onzichtb're, heilige kerk" van lied 126 N.P.B.-bundel, maar de laatstgenoemde schrijver stelt daar toch met bedoeling de oorspronkelijke bewoordingen van gezang 237 naast: „Doe ons moedig steenen dragen tot den opbouw Uwer kerk", omdat deze laatste „de mogelijkheid openlaten van te denken aan de zichtbare kerk, waardig ons aller steun, niet dank zjj haar volmaaktheid, maar ondanks haar tekort." 5)

C. Dat door deze opleving van kerkelijke belangstelling de eenheid en de samenhang van het Vrijzinnig Protestantisme eenigszins heeft geleden is Vanzelfsprekend. Ontmoetingspunten tusschen de vrijzinnigen van verschillende kerkelijke groepeering bleven wel bestaan, maar een „eenheidsfront" werd niet bewust gevormd.

Alleen zou men eenigszins als een eenheidsfront kunnen beschouwen de Openkicht-samenkomst, die bovendien voor het Vrijzinnig Protestantisme een nieuwe vorm van godsdienstig samenzijn beteekende. De eerste openluchtsamenkomst werd ge-

*) G. Horreüs de Haas, De Belrjdenisquaestie inde N e d. Herv. Kerk, Serie Redelijke Godsdienst Hl no. 8, Baarn 1914, blz. 41 en 43.

2) Ds. K. A. Beversluis, Wat w ij willen en dat wij doen, Huis ter Heide 1926, blz. 10.

3) Dit kwam b.v. duidelijk uit op het eerste Congres der Vr. Herv., October 1928 te Utrecht gehouden (Vgl. N.R.Crt. 4 Oct 1928 Av. C).

4) Prof. Dr. J. Lindeboom, Godsdienst en Kerk, Serie Wat Gelooven en Denken Vrijzinnige Protestanten? no. V, V.P.R.O.-uitgave no. 48, Huis ter Heide, z.j., blz. 9.

5) Lindeboom, Godsdienst en Kerk, blz. 10.