is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

HARNACKS LAATSTE LEVENSJAREN.

Harnack eindigde zijn academische loopbaan met zijn zeventigste jaar in 1921; hij legde toen zijn professoraat en zijn werk aan de Bibhotheek als officieele staatsambten neer.

Deze gelegenheid werd als vanzelf aangegrepen om Harnack bovenmate te huldigen. Op den lofzang, door de Bibhotheek gezongen in het 15 jarig gedenkboek, is reeds gewezen. Allerlei geschriften verschenen te zijner eere. Men huldigde hem als man van wetenschap, als mensch, als docent, als redenaar, als leider van de Kaiser Wilhelm Gesellschaft, etc. %

De 7e Mei was ook in Harnacks persoonlijke omgeving een dag van hulde. Op zijn villa in Grünewald kwamen dagenlang stapels gelukwenschen binnen, honderden telegrammen en brieven.

*) Zonder den schijn aan te nemen van volledigheid, noem ik hier die werken, welke het meest in het oog vielen en vallen:

Harnack Ehhung, Beitrage zur Kirchengeschichte von einer Reihe seiner Schuier, Leipzig 1921. Met een zeer vereerende opdracht, waaraan de namen verbonden zijn van een gansche rij van mannen uit alle provinciën van Duitschland, uit Engeland, uit Amerika, Zwitserland, Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, Nederland (17 geleerden van allerlei richting alleen uit Nederland gaven hun naam, meest historici en Nieuw-Testamentici). (36 artikelen).

„Festgabe für A. von Harnack von Fachgenossen und Freunden" Hrsg. von Karl Holl, Tübingen 1921. (25 artikelen).

„Adolf von Harnack zum 70en Geburtstag". Kartellzeitung des Eisenacher Kartells no. 7, Leipzig, 1921, waarin een reeks beoordeelingen van Harnacks leven, onderdeelen van zijn werk, etc (10 bijdragen).

Festschriften van de Kaiser Wilhelm Gesellschaft.

Herdenlcingsnummer van „Die Naturwissenschaften". Jg. 9, H. 18, Berlin 1921;

Dem Prasidenten der Kaiser Wilhelm Gesellschaft Zür Förderung der Wissenschaften Adolf von Harnack zur Feier seines siebzigsten Geburtstags.

Dozijnen tijdschriften en couranten schreven een artikel of meer; (de Koninklijke Bibhotheek te Berlijn legde een uitknipsel verzamelingen aan van niet minder dan 19 leidende bladen, meest van Harnacks geestverwanten, maar toch ook van de andersdenkenden,) de Christhche Welt vooraan met een geheele serie artikelen in een wijdingsnummer, Jg. 35, no. 18, Marburg 1921.