is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle punten misverstaan en de Evangelisten hebben heel wat op hun geweten, wil Harnack zijn standpunt kunnen handhaven. Als Harnack dat maar zonder bewijs poneert, is de lust tè groot, om er niet verder op in te gaan.

Maar alles wordt duidehjk, als we bedenken, dat Harnack de kerk en Christus zoo ver mogelijk van elkaar verwijderd wil houden om deze kerk te kunnen handhaven als behchaming van een Idee, zoolang en voorzoover ze z. i. deze idee draagt, maar dat bij haar kan critiseeren en modelleeren als hij wil, zonder in botsing te komen met Jezus, dien bij zooveel mogelijk buiten alle polemiek wil houden

Dat Jezus geen sociaal program ontvouwd heeft, maar gewezen heeft op de gevaren van den rijkdom alleen en den nood bestreden; dat Hij onder armen de „Godzoekers" heeft gevonden, kan grootendeels onze instemming hebben. Of de geschiedenis van den rijken jongeling de vertegenwoordiger is van de „sozialistische Botschaft" *) en of 1 Cor. 9 een bewijs is, dat Jezus' discipelen van alle bezit hadden af te zien, is de vraag. Dat laatste zou wijzen op een dubbele moraal bij Jezus en het eerste op een werkehjk dicht bij sommige vormen van socialisme komende prediking, die Harnacks stelling van geen sociaal program weer onderst boven zou werpen *).

Dat de Heiland geen ascese gepredikt heeft, (dit tegen de RoomschKathoheken, Schopknhauer en Tolstöi) is juist; Harnack zinspeelt wel op anders klinkende teksten, maar noemt ze verder niet. Ook dat er drie vijanden zijn: „Mammon, Sorge und Selbstzucht", die in zelfverloochening moeten worden vernietigd, is vrij goed gezien *).

i) Zie Kirchenverfassung, p. 136, noot 2, 150 v., 185 v. Erforschtes und Erlebtes, p. 188. cf. ook deel II van dit werk.

Zie verder over deze materie Dr. H. Bouwman, Geref. Kerkrecht, L p. 44/5, 77.

Ook Harnack wfl zijn „kerk" terugvinden in de eerste organisatie, zooals zoovelen voor hem hebben gedaan, cf. Sillevis Smit, a.w., p. 2.

*) Bedoeld is vermoedelijk sociaal; vergelijk ook voor sociaal en socialistisch bi) Harnack, deel I van dit werk, p. 80; zie daar ook verder voor Harnacks sociale ideeën.

*) Zie Wesen, p. 56 v., 61 v. Reden und Aufsatze, II, 28 v.; Aus Wissenschaft und Leben, IL 253 v. cf. ook Harnacks weerlegging v. Maurenbrecher. Aus Wissenschaft und Leben, IL P-175 v.

cf. ook hierover Troeltsch, Werke I, 42 v., IL 626.

«) Wesen, p. 52 v., 80 v.