is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

In den strijd over de geadresseerden van Paulus' Galatenbrief verdient de z.g. Noord-Galatische hypothese de voorkeur.

IX.

Het verdient aanbeveling om in Romeinen 5 :1 te lezen ïjofiev en niet Ixcopev, ondanks de betere tekstcritische gronden voor de laatstgenoemde lezing.

X.

Als Haitjema (Het Woord Gods in de moderne cultuur, p. 120 v.) een parahei trekt tusschen de menschwording van den Zoon Gods en de „schriftwording van den Heihgen Geest", dan is deze parallel zoowel logisch als theologisch onhoudbaar.

XI.

Wanneer Dr. G. Ch. Aalders (De Profeten des Ouden Verbonds, p. 55 v.) spreekt van den Heihgen Geest als de bron der (profetische) openbaring, dan is dit niet zonder bezwaar.

XII.

Het is den arbeider in een ethisch niet afkeurenswaardig bedrijf geoorloofd, een hem opgedragen handeling, die hij zelf veroordeelt, uit te voeren, mits'onder protest,

XIII.

De nauwe band tusschen kerk en vorst in de Luthersche (c.q. Duitsche) reformatie is mede veroorzaakt door de nawerking van de z.g. reformatorische concilies.

XIV.

Het feit, dat in Nederlandsch Brabant de reformatie ook in de 17de eeuw v.v. zoo weinig vat kreeg, is mede te wijten aan de wijze van bestuur als Generaliteitsland en aan de verhouding tusschen de zeven provinciën en dit gewest.