is toegevoegd aan uw favorieten.

Tertullian De anima

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de voltooiing mijner Academische studie is het mij een behoefte mijn hartelijken dank uit te spreken tot mijn leermeesters alsook tot hen die mij bij de bewerking van mijn proefschrift met raad en daad terzijde stonden.

Hooggeleerde Muller, hooggeschatte promotor, de herinnering aan Uwe zoo uiterst levendige college's die voortdurend nieuwe gezichtsvelden openstelden en die, wanneer zij den jeugdigen beginner ook vaak tot wanhoop dreven door hem de onbegrensdheid van zijn studie-gebied voor oogen te stellen, tot dieper doorwerken of ook eigen onderzoek aanzetten, zal mij steeds een kostbaar bezit blijven. Daarnaast zijn het niet minder Uw warme belangstelling in mijn werk en de groote steun, mij nimmer door U onthouden, die mij steeds tot groote dankbaarheid aan U zullen verplichten.

Hooggeleerde Van Groningen, Uwe in streng-kritischen geest gehouden college's en privatissima hebben er in hooge mate toe bijgedragen, mij de methode voor zelfstandig werk te leeren. Het is mij een voorrecht, U daarvoor thans mijn erkentelijkheid te mogen betuigen.

Hooggeleerde Byvanck, de Sopper, db Vries en Thiel, de wijze waarop Gij mij in Uwe wetenschap hebt ingeleid, zal mij steeds in dankbare herinnering blijven.

In hooge eere zal bij mij de nagedachtenis der hoogleeraren Vürtheim en Eekhof blijven.

Wanneer ik mij thans richt tot hen, die mij bij het bewerken mijner dissertatie steunden, dan is het mij een behoefte mijn dank te betuigen aan Prof. Dr. P. de Labriolle te Parijs en Dr. J. W. Ph. Borleffs te 's Gravenhage voor hun bereidwilligheid, mij bij de oplossing of poging tot oplossing van de vele moeilijkheden die TertuUianus biedt, ter zijde te staan.

Zu immerwahrendem Dank hat mich Professor Dr. F. J. Dölger in Bonn Verpflichtet, der mich zwei Semester in sein Seminar für Kirchengeschichte des Altertums aufnahm und mich in seine Methode die in dem Titel seiner Zeitschrift „Antike und Christentum" ihren besten Ausdruck findet, einführte. Wieviel ich seinen unbeschrankten Kenntnissen der Patrologie und des klassischen Altertums, seinem kritischen Geiste und seiner steten Teilnahme an meiner Arbeit verdanke, lasst sich in diesen wenigen Worten nicht sagen. Nur möchte ich ihm versichern, dass ich mich immer mit seiner Schule verbunden fühlen werde.

Auch Herrn Professor Dr. E. Bickel in Bonn verdanke ich manchen