is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hage. Deze zijn vermoedelijk alle middellijk ontleend aan een geschreven genealogie, thans in familiebezit, afkomstig van Mr. Reinier van Heemskerck, den bekenden genealoog, die in 1740 te Zierikzee werd geboren. Deze laatste heeft zijn gegevens verzameld uit oude famikeaanteekeningen, niet op grond van authentieke stukken. Daar deze trouwens geheel ontbreken, is het niet mogelijk zijn aanteekeningen te controleeren. Op grond van bestaande oorkonden is slechts dit zeker, dat Heer Aernout van Heemskerck, ridder (1257), kastelein geweest is van de sterkte Torenburg bij Alkmaar in 1254 en '56. Tevens was hij baljuw van Kennemerland. Of hij kinderen naliet is onzeker. Zijn broeder Gerrit moet volgens oude kronieken echter kastelein geweest zijn van den burcht te Heemskerck; het heet daar, dat Willem II, Roomsch koning, „dede maken dat huys tot Heemskerck tegen den West Vriesen, daer hij eenen geheeten Heer Gherrit van Heemskerc casteleyn af maecte, met conditiën dat hij die Vriesen altiit in roere houden soude". *) Deze Heer Gerrit had een zoon Aernout, die in tal van oorkonden voorkomt en in zijn tijd een man van groote beteekenis moet zijn geweest.2) Hij volgde zijn vader in diens bezittingen op en nam met den Graaf in 1280 deel aan het beleg van Vreeland. Hij overleed in 1290. Zijn oudste zoon Gerrit, genoemd in het Necrologium van Egmond, bezat Heemskerck; een jongere zoon heette Hendrick en was ridder. Mr. H. J. Koenen heeft vermoed, dat Reinier van Heemskerck, de genealoog, Aernout den oom en Aernout den neef heeft verward en dat Gerrit — zoon van Aernout den neef — stamvader zou zijn van het geslacht Van Heemskerck, Hendrick — zoon van Aernout den neef — stamvader van het geslacht Van Heemskerck van Beest, waartoe ook de admiraal Jacob van Heemskerck zou hebben behoord. Nergens blijkt echter, dat Gerrit een zoon Reynier heeft gehad;') trouwens de namen Reynier en Dirk, die elkaar in de familiegenealogieën met verdachte regelmaat afwisselen, komen in de middeleeuwen bij het geslacht Van Heemskerck, voor zoo ver dit naspeurbaar is, niet voor!

Toch waag ik het niet, de geheele genealogie van Reinier van Heemskerck naar het rijk der fantasie te verwijzen, al blijft het mogelijk, dat ijdelheid en romantiek hebben samengewerkt, om aan de patricische burgemeestersfamilie der 16e en 17e

*) Beelaerts van Blokland, t.a.p. . *) Mr. H. J. Koenen, Het Ridderlijk geslacht van Heemskerk in de Middeleeuwen, De Wapenheraut jg. VII blz. 229 vgg. 3) Zie bijlage V.