is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuari iéio noemt de keizer hem zelfs „Familiaris Aulae Caesaris". Hij woonde geruimen tijd in Praag, verwierf vele goederen door zijn huwelijk en pandde van den graaf van Mansfeldt de heerlijkheden en ambten van Dornstadt, Amstorff en Stetten, evenals Schraplau in het graafschap Mansfeldt en werd pandheer van die plaatsen. Hij ging over tot het protestantisme en zette zich neer te Halle in Saksen, waar hij op J December 1635 overleed en begraven werd in de Domkerk.

Door zijn huwelijk met een meisje Hoefnagel werd hij de zwager van Christiaan Huygens. *) Maerten Snouckaert van Schouburg, pandheer van de bovengenoemde plaatsen, was in 1602 te Praag geboren en liet zich zooals boven vermeld op 20 Juni 1618 aan de academie te Leiden inschrijven als student in de wijsbegeerte. Na zijn studie te hebben voltooid, vergezelde hij zijn schoonvader, den ambassadeur Albert Joachimi, Heer van Ostende en Oedekenskerke, naar Engeland, waar hij op 22 Mei 1627 ridder en edelman van de privékamer van Koning Karei I werd. Hij overleed op 1 j Augustus 1641 te Londen en werd op 26 September daaraanvolgende begraven te Goes in Zeeland, in het graf van zijn schoonvader, waarin ook zijn echtgenoote Martina Joachimi, eerder weduwe van Jacob Muys van Holy, vier jaar te voren was bijgezet. *) Tijdens zijn leven had hij vele ambten bekleed, o.a. dat van burgemeester van Wijk bij Duurstede. *)

Het is moeilijk ons een oordeel te vormen over de beteekenis, die de Leidsche vrienden voor den jongen dichter Van Heemskerck hebben gehad. Toch mogen wij niet volstaan met de namen te noemen van hen, die zijn kring gevormd hebben. Het vriendschappelijk verkeer in die dagen nam evenals het familieleven een veel grootere plaats in dan thans. Ook de wijze, waarop men met elkaar omging, verschilde van de onze. Tal van oude gebruiken, die toen in eere waren, zijn uitgestorven of verdrongen door andere vormen van lateren tijd. Een der wijzen van omgang, die het voorgeslacht in eere hield, was het wisselen van gedichten tusschen vrienden, familieleden en bekenden. We mogen daarom echter nog niet

*) Volgens Rietstap heette zij Suzanna; zij moet echter een zuster van Suzanna Huygens-Hoefnagel geweest zijn, daar Constantijn Huygens in brief 122 (zie Worp) aan zijn ouders schrijft over neef Snouckaert, doelend op Maerten Snouckaert van Schouburg.

*) Rietstap, t.a.p.

*) Zie blz. 131 noot.