is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van teederheid, geldt hier als een beproefd recept, de onbewuste vriendelijkheid als een bewust bedrog. Maar, zegt Van Heemskerck — en het typeert de opvatting der „liefde" die aan de Minne-kunst ten grondslag ligt — voor de gefortuneerden zijn deze trucjes niet noodig; zij bereiken door hun bezit meer dan zij zelf begeeren! Mag men Van Heemskerck iets verwijten, dan is het dit, dat hij, die den Latijnschen dichter „wat eerlijcker" deed spreken dan hij in zijn taal gewoon was," bij zijn vertaling van de Minne-kunst niet tevens het karakter van dit werk heeft gewijzigd. Het is weer Westerbaen, die zich hieraan niet zal hebben gestoord: hij geeft de vrijers den raad de meisjes maar in te kuipen en ze als wijn door de stedelijke douane te smokkelen!

Het derde boeck.

Zeer uitvoerig is ook dit deel van de Minne-kunst, dat den raad bevat aan de vrijsters. Inzonderheid is het den dichter er om te doen — en hij doorspekt zijn betoog met mythologische voorbeelden — de meisjes te toonen, dat elk ding in het menschelijk ïeven zijn tijd heeft en dat men het ijzer smeden moet, niet zoolang, maar zoodra het heet is, want

een verloopen uur en sal niet weder komen.

Vermakelijk zijn de aanwijzingen, die hij geeft inzake de kleeding. Het moet een waar genot geweest zijn voor moeilijk-kiezende jonge meisjes, deze lessen te lezen. Hier vond elk nauwkeurig aangegeven wat een slanke, een gezette, een blonde, een bruine behoefde om er zoo behagelijk mogelijk uit te zien. Niet echter de uiterlijke schoonheid alleen is het, die den mensch in de oogen van de andere sexe begeerenswaardig maakt. Van Heemskerck had deze aanwijzing al aan de jonge mannen gegeven; hij herhaalt haar nu voor de jonge dochters. Vooral het zingen is het, dat de meisjes past. Aardig, ook uit litterair oogpunt, is de raad die hij hun hierbij geeft:

Leest maer de Liedjes eens van Breroo, en van Hooft, Wiens helle glantz den glantz der ouden heel verdooft: Van Anna, die haer mach een tweede Sappho roemen,

Of Starter;

Leest Kosters soeten sang,