is toegevoegd aan uw favorieten.

De landrente-belasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de) in de geheele desa worden samengebracht in één „desasoort'. Voor elke desa komt men dus tot een zeker aantal desasoorten, dat aangeduid wordt door Romeinsche cijfers en waarin alle bouwgronden van de geheele desa zijn onderge-

^De volgende phase der indeeling betreft de vergelgking tusschen de soorten der verschillende desa's van een district onderling. Deze vergelijking heeft ten doel, ten aanzien van de sawahs in een district, te komen tot een aantal „groepen" — gewoonlijk tusschen 5 en 8 districtsgroepen, die uit een belastingoogpunt gelijkwaardig, d.i. van gelijke productiviteit zijn. Deze handeling wordt met een landrente-technischen term „groepeering" genoemd en geschiedt, evenals bij de „sorteering" onder leiding van een klasseermantri door ondervraging en raadpleging van het bestuur en de landbouwers der betrokken desa's, terwijl bij de vergelijking eveneens dezelfde factoren in acht genomen worden. Van het beginsel, dat de waardeering der bevolking primair moet blijven, mag slechts bij uitzondering, wanneer duidelijk bedrog of intimidatie door groot-grondbezitters in het spel zijn, worden afgeweken, doch niet zonder medeweten van den Controleur in commissie (of Hoofd van de landrenteafdeeling). Ten overvloede verbieden de „Uitvoeringsvoorschriften" n) bij deze onderzoekingen gebruik te maken van bepaaldelijk aangewezen z.g. „type"-velden, hetzij proefvelden, hetzij andere grondstukken.

De vereeniging der desasoorten ten aanzien der droge gronden in één district, tot „districtsklassen" vindt op gelijke wijze plaats. Deze handeling noemt men „klasseering". Als maatstaf van vergelijking dient de „waarde", d.i. het verhoudingscijfer tusschen de droge gronden onderling, beoordeeld naar de voordeelen, welke, in verband met de hoedanigheid en/of met de ligging ten opzichte van bevolkingscentra, marktplaatsen, groote verkeerswegen als anderszins, uit het bezit kunnen voortvloeien en afgescheiden van het oogenblikkelijk gebruik van de verschillende grondstukken der perceelen. 12)

Het eindresultaat van het geheele plaatselijk onderzoek is dus een bijeenbrenging van alle gronden van het district in een zeker aantal districtsgroepen of -klassen. De détails van dit onderzoek worden opgenomen in uitvoerige „desastaten", aangevende voor elke desa de uitgestrektheid van elk gelijkwaardig onderdeel van het meetperceel of perceel en de desasoort en districtsgroep of -klasse, waartoe dat onderdeel behoort. Uit deze desastaten Wordt een „legger" samengesteld, waarvan er één bestaat voor elk district, (den z.g. groepeer- en klasseer-staat).

7. PRODUCTIVITEITS-CIJFER.

Voor elke districtsgroep wordt het productiviteitscijfer per bouw door den gouverneur op een zeker aantal pikols droge