is toegevoegd aan uw favorieten.

De landrente-belasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

padi vastgesteld. Pleegt men geen nagewas te verbouwen, dan is het „productiviteitscijfer" het aantal pikols droge padi, dat blijkens proef oogsten 1 bouw bij normaal slagen oplevert. Is wel nagewas te verbouwen, dan bestaat het „productiviteitseyfer" uit twee deelen, n.1.: Ie. uit het bovenbedoelde aantal pikols droge padi voor den hoof doogst en 2e. uit een zeker aantal pikols droge padi als passende verhooging, wegens de beplantbaarheid van de sawahs met nagewas.

De wijze, waarop te werk wordt gegaan om het aantal pikols voor de verhooging in een cijfer uit te drukken, zal het duidelijkst blijken uit het volgende voorbeeld:

Laten wij aannemen, dat de sawahs van groep I van het district A normaal een hoof doogst van 36 pikols droge padi per bouw produceeren. De nagewas-padi-oogst van deze sawahs bedraagt blijkens proefsnitten of informatie 2524 kati droge padi per bouw. Bij beplanting en bij welslagen van het nagewas wordt dus normaal als belastbaar padiproduet per bouw verkregen 2524—1000 =t 1624 kati droge padi (de 1000 kati is de „aftrek", het belastingvrij gedeelte) "). Onbeplant Wijven in den Oostmoesson komt bij sawahs in deze groep niet voor. Misgewas van het nagewas komt naar schatting 2 keer in 3 jaar voor. In 8 jaar wordt derhalve een belastbaar padiproduet verkregen van 1 keer 1524 kati en dus per jaar 1/3 van 1624 kati of 508 kati of 5 pikol. De verhooging wegens nagewas bedraagt voor deze groep dus 5 pikol en het totale productiviteitscijfer Sd 4- 5 — 41 pikol.

Ingeval als nagewas geen padi, maar „polowidjo" wordt geteeld, berust de vermeerdering wegens nagewas, op een tamelijk vage schatting, daar als regel geen gegevens omtrent de opbrengst beschikbaar zijn. In ieder geval moet, naar het voorschrift luidt, gestreefd worden naar een zoo groot mogelijke nauwkeurigheid.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het „productiviteitsctiftr'' (ook wel kortweg „productiviteit" genoemd) aanduidt de in pikols droge padi uitgedrukte bruto-padi-opbrengst van één bouw sawah, vermeerderd met een netto-opbrengst van het nagewas (padi of polowidjo). Het is dus een waardeeringscijf er en verschilt van de gewone beteekenis van het woord productiviteit: vermogen tot productie.

Ten behoeve der vaststelling van het productiviteitscijfer worden gedurende eenige normale oogstjaren de producties van proefvelden, die door den Topografischen Dienst gemeten en in kaart gebracht worden, de z.g. „proefoogsten", nauwkeurig geconstateerd. Een proefoogst kan slechts dan aanwijzingen geven omtrent de „normale padiproductie", d.i. de padiproductie in normale oogstjaren der velden van een zekere groep van sawahs, wanneer de keuze eenerzijds en het bewerken, beplanten en onderhouden, enz. anderzijds van het proefveld, waarvan de oogst is genomen, aan bepaalde voorwaarden voldoen.