is toegevoegd aan uw favorieten.

De landrente-belasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen zijn en laat ze duidelijk met bamboestaken en vlaggen tijdelijk afbakenen, opdat zij door allen gemakkelijk in beschouwing kunnen worden genomen. „Daarna worden de grondbezitters van elk zoo'n klein complex bij name opgeroepen en elk grondbezitter wordt gevraagd of zijn sawah even goed of even slecht is als die van zijn buurman, x>f hij zoo noodig een gelijke uitgestrektheid met zijn buurman zoude willen ruilen, of hij het dus billijk zoude vinden dat beiden voor dezelfde uitgestrektheid dezelfde belasting moeten betalen".

Aan de hand van de antwoorden der landbouwers wordt ieder complex öf in zijn geheel beschouwd als van dezelfde kwaliteit öf het wordt gesplitst in onderdeden, die van dezelfde kwaliteit, van dezelfde „productiviteit" zijn, zoodat in het laatste geval het complex dan verschillende productiviteiten bevat.

In haar waardeering laat de bevolking zich door velerlei factoren leiden. Zoo zijn te noemen: zwaardere bewerking bü eenzelfde opbrengst en het veraf gelegen zijn van den grond, waardoor de bewerking en het transport van dien oogst moeilijk wordt; het beperkte recht op den grond (communale gronden met sterk desabeschikkingsrecht worden wel lager getaxeerd dan andere met gelijke opbrengst); het „sebel" zijn, d.w.z. het ongeluk aanbrengen van gronden; het feit of de gronden in den regel aan de fabrieken worden verhuurd, wat een reden is ze hooger of lager te waardeeren 6).

Dr. Sollewijn Gelpke 7) heeft reeds eerder op deze „andere" waardeering der bevolking gewezen en aanbevolen bij den aanslag ruim gebruik te maken van de voorlichting der belastingplichtigen zeiven, want een blok sawahs, op het oog van denzelfden grond en met hetzelfde water, wordt door de bevolking nog niet altijd als één soort beschouwd. „Had men", aldus Sollewijn Gelpke „de landrenteplichtigen laten begaan, dan hadden deze daarbij geadmodieerd voor een perceel achter aan het einde der leiding, dat later dan het andere water ontvangt, voor een ander perceel beneden den dam, dat schade lijdt door net afstroomende water, voor een derde stuk, dat beschaduwd wordt door een bamboetuin, voor een vierde stuk, dat ligt aan den rand der desa en waar de kippen altijd in het rijpende gewas zitten en zoo bij dozijnen van gevallen, waarvan er zijn, die met de uitgestrektheid en soort van grond niets te maken hebben." 8)

Dat de bevolking, hetzij uit onwetendheid, hetzij uit moedwil door onjuiste waardieeringen het den klasseermantri's moeilijk kan maken, is uit het voorgaande duidelijk. Een gelukkig verschijnsel is het evenwel, dat de bevolking het belang van haar medewerking allengs inziet, zoodat de moeilijkheden, waarop de klasseerambtenaren stuiten, eerder af- dan toenemen. 9) Op de beteekenis van de medewerking der bevolking komen wii later terug. 10)