is toegevoegd aan uw favorieten.

De landrente-belasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomstig zijn pachtwaarde 9). Het valt niet te ontkennen, dat er een tendenz bestaat, dat pacht en pachtwaarde elkander zullen dekken, maar allerlei niet-economische factoren, zooals medelijden, gewoonte, sleur, etc. oefenen op de prijsvorming invloed uit, zoodat er in werkelijkheid tusschen beiden een min of meer ruime marge kan bestaan. Zoo zijn in sommige deelen van Nederland de pachten beneden de pachtwaarde: een deel van het inkomen uit grondbezit valt dan aan den pachter toe. Anderzijds zijn in andere streken de pachten zóó opgezweept, dat de grondeigenaar méér dan de pachtwaarde ontvangt: hij steekt een deel van de ondernemerswinst in den zak 10).

Het is duidelijk, dat een verhooging van de grondbelasting of een nieuwe grondlast een verschillend verloop kan hebben. In de gevallen, dat de pacht beneden de pachtwaarde is, kan een belastingverhooging voor den grondeigenaar aanleiding zijn, om de pacht tot de pachtwaarde te verhoogen "): hier heeft dus afwenteling van de belastingdrukvermeerdering plaats, hetzij voor een gedeelte, hetzij voor het geheel. Op dit verschijnsel ten aanzien van Engelsche verhoudingen heeft Taussig gewezen 12). In andere gevallen, waarin de grondeigenaar er niet in slaagt, de nieuwe belasting vergoed te krijgen door pachtverhooging, wordt dus op hem een drukvermeerdering gelegd; ten aanzien hiervan heeft amortisatie plaats.

Prof. Meyers heeft tijdens het debat betreffende het Rapport van de Commissie voor de Grondbelasting de opmerking gemaakt, dat het niet juist is, wanneer men een verhooging van de grondbelasting gelijk stelt met een heffing ineens, zooals dat meermalen is gedaan 18). De grondeigenaar krijgt immers een nieuwe verplichting opgelegd, die periodiek terugkeert. En periodieke verplichtingen worden op verschillende tijdstippen voldaan. Het is duidelijk, aldus Prof. Meyers, dat men den nieuwen last kan kapitaliseeren en over een korter of langer reeks van jaren afschrijven 14). Een heffing ineens betaalt men echter uit zijn vermogen.

Deze opmerking is o.i. juist met betrekking tot gronden, die niet verkocht worden. Wordt echter het onbebouwde perceel korter of langer tijd na de invoering der belastingverhooging verkocht, dan is het wel degelijk een heffing ineens, want de verkooper krijgt thans zooveel minder als het gekapitaliseerde bedrag der nieuwe belasting, dan hij anders zou hebben ontvangen.

Thans komen wij te spreken over afwenteling van belastin' gen. Afwenteling is het tegenovergestelde van amortisatie; het is n.1. het middel om den belastingdruk op anderen (geen voorgangers) over te dragen of te verhalen.

In dë literatuur bestaat geen eenheid over het gebruik van dezen term. Cort van der Linden 15) vat het begrip „afwenteling" in ruimen zin op. Hij begrijpt hieronder behalve de overdracht ook de amortisatie. Pierson 18) daarentegen maakt on-