is toegevoegd aan uw favorieten.

De landrente-belasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment bëlangrijkè inkomsten moest derven. Bij het huidige zoozeer gedaalde prijsniveau wordt hier en daar weer critiek op de fixiteit van den aanslag geoefend.

Tegen dit bezwaar kan de vraag gesteld worden, of men van een regeling als die der landrente, die o.i. in de eerste plaats ingesteld moet zijn voor normale tijden, mag eischen, dat zü ook berekend is voor zulke buitengewone veranderingen in de koopkracht van het geld, als wij in de oorlogs- en na-oorlogsperiode hebben meegemaakt en thans, maar in omgekeerde richting weer meemaken.

Wat de inkomstenderving door het Gouvernement in de hausse-periode na den wereldoorlog betreft, is de vraag gewettigd, of de fout, die men in de landrenteregeling meende te moeten zoeken, niet veeleer op rekening geschoven moet worden van degenen,.die verantwoordelijk zijn voor een goed geldwezen, n.1. de Regeering, die in samenwerking met de circulatiebank, de abnormale oorlogsomstandigheden in aanmerking genomen, een redelijke waardevastheid van het geld had moeten handhaven 10T). -

Elders 108) is deze kwestie uitvoerig behandeld. De overwegingen der Regeering, die geleid hebben tot de „fixiteit" van de landrente voor 10 jaar kunnen we geheel onderschrijven. Wij meenen dan ook om dien reden te kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen. Alleen willen we nog melding maken van enkele maatregelen, die door de Regeering zijn getroffen met het oog op den grooten achteruitgang van de inkomsten der bevolking in verband met de huidige depressie-periode. Zoo werd in 1932 aan een groot aantal distrieten een ontheffing van 10 pet. verleend, aan een nagenoeg gelijk aantal districten, die in minder gunstige economische omstandigheden verkeerden, een ontheffing van 20 pet. en aan enkele zwaar getroffen districten een ontheffing van 30 pet. De ontheffing werd dus over geheel Java, zij het in uiteenloopende mate, doorgevoerd. Daarnaast werd in die districten, waar in 1932 de landrente werd herzien, dezelfde gedragslijn gevolgd als in 1931, n.1. dat, onafhankelijk van het resultaat van de herziening, zorg gedragen werd, dat de feitelijke stijging van de landrente nergens meer dan 10 pet. mocht bedragen. Voor de in 1931 herziene districten werd de toen verleende ontheffing ook voor 1932 bestendigd. In dit jaar (1933) wordt Java naar welvaartsmaatstaf, in z.g. crisiskringen ingedeeld, zoodat de landrente-korting wel wat meer zal worden genuanceerd dan in 1932 het geval was.

Dit schept de mogelijkheid, voor bepaalde streken mèt de vermindering der heffing nog een weinig verder te gaan. Tot vergemakkelijking van de betaling van landrente is door de Regeering in Indramajoe, Brebes en Probolinggo de gelegenheid opengesteld rijst in te leveren. De hoeveelheid zal volgens plaatselijke prijzen betaald worden, in dien zin, dat een gedeelte van het te ontvangen bedrag op het aanslagbiljet wordt afge-