is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken. Als maatschappelijk element zjjn zij in meer dan één opzicht met de groote boeren uit New England te vergelijken 167). Deze kleinere planters maakten door hun aantal en alom-aanwezigheid de kracht der slavocratie uit. Van gelijken stand waren welgestelde winkeliers en handwerkers, de kooplieden, kleine ambtenaren, de weinige fabrikanten, tenslotte de dokters, leeraren, advokaten en dominees in de dorpen. Vele beoefenaars der vrije beroepen bezaten of huurden ook een paar slaven als hulp in huis en keuken.

Naar boven ging deze klasse over in de aristocratie. Vóór alles behoorden daartoe de groote planters. Maar ook werden tot dienii kring gerekend hun commissionairs, de rijke „factors" in de havens en in de enkele steden in het binnenland, de bankiers, £ de welgestelde geestelijken, dokters, advokaten en professors in de grootere steden, de hooge ambtenaren en officieren. Zulke menschen waren vaak — doch niet uisluitend — uit|| goede planterfamilies voortgekomen, en het was bij hen een algemeen ideaal den ouden dag te slijten op een plantage, die men zich met het verdiende geld had aangeschaft. Rijkdom alleen gaf geen toegang tot die exclusieve kringen, waar zeer gelet werd op afkomst, mameren en beschaving, liet schilderachtige en aangenamè leven der aanzienlijke planterfamilies op hun plantages of tijdens hun bezoeken aan Charleston, New Orleans en de Noordelijke badplaatsen, is tallooze malen beschreven, in romans, tooneelstukken en films als dankbaar gegeven uitgebuit, en is ook in de geschiedschrijving het meest behandelde en best bekende beeld uit het Oude Zuiden.