is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijke ambten, werden naar Washington afgevaardigd, bestuurden de afzonderlijke Staten, en hadden volstrekte zeggenschap over vele aangelegenheden.jOp wettelijke grondslagen is deze politieke suprematie niet terug te voeren. In het begin der negentiende eeuw hadden de hervormingen plaats die in het Zuiden ook den kleinen luiden het stemrecht verzekerden. Niet overal verdwenen alle beperkingen, zekere eischen van belasting betalen en bezit bleven soms bestaan, maar over het geheel mag gezegd worden, dat de groote massa van het volk in het Zuiden het stemrecht had en dit ook uitoefende. Een bevoorrechting van de slavenhouders was soms aanwezig door regelingen waardoor plantagecounties een grooter getal afgevaardigden naar de Wetgevende Vergadering van hun Staat konden zenden dan hun naar het blank bevolkingscijfer toekwam, ook beperkingen van het passief kiesrecht bestonden wel, maar dit alles is slechts bijzaak en kan niet verklaren waarom in deze Staten met democratische staatsregelingen een zoo aristocratisch bewind bestond. Men kan deze politieke macht der planters met de achttiende-eeuwsche aristocratie van Europa vergelijken, zooals te doen gebruikelijk is, men kan het ook, en juister, als een oligarchie van succesvolle zakenmenschen zien, wier positie door familieprestige werd versterkt, schoon niet veroorzaakt. Ongetwijfeld was het mogelijk, van eenvoudig begin tot hooge functies te geraken, zakelijk succes bracht op den duur aanzien en invloed. De scheidingen waren conventioneel en hadden geen wettelijke basis, het Zuiden was een klassen-, geen standen- 11 maatschappij. Al waren de verschillen met het Noorden niet (ƒ gering, in beginsel was er overeenkomst. De voorname grootgrondbezitters van het Zuiden hadden geen vast verzamelpunt en leidend centrum, zooals in de residentie- en hoofdsteden in de Oude wereld, hun macht werd niet vergroot door hofgunst. het was een bourgeois element. Het ontstaan en de instandhouding van een erfelijk patriciaat werden ten zeerste tegengewerkt door de afschaffing van het eerstgeboorterecht, bij den overgang van de achttiende in de negentiende eeuw. Dit machtige middel tot zelfbehoud der Engelsche hoogste klasse ontbrak den Amerikaanschen planterfamilies geheel45).

Vanaf den tijd waarin de katoen haar intrede in de Zuidelijke volkshuishouding deed, en daardoor in het binnenland de plantages ontstonden, tot het uitbreken van den oorlog welks afloop het economisch landsbeeld opnieuw grondig zou veranderen, ligt toch slechts een zoo korte tjjd46). Afgezien van enkele kustgebieden in Virginia, waren de ante bellum groot-