is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maal zoo groot als in het Noorden, volgens de census van 1860. Een correcte vergelijking der Vrjje en Slaven Staten wat betreft het aantal kinderen dat lager onderwijs ontving, is niet goed uit de censuscijfers te maken 51), maar dat het Noorden hierin ver boven het Zuiden stond, blijkt er toch duidelijk uit.

De census van 1860 geeft per Staat het aantal personen ouder dan twintig jaar, die lezen noch schrijven kunnen52). Dezen worden eerst onderverdeeld in „white" en „free coloured", en, in een andere kolom, in „native" en „foreign". Als een maatstaf voor de vergelijking van het peil van het volksonderwijs in de Vrije en de Slaven Staten is slechts het percentage van autochthoon-blank analphabetisme bruikbaar. Maar uit deze censusklassificatie is dit niet te bepalen. Onder de groep „blanke analphabeten" zullen vooral in het Noorden vele immigranten gekomen zijn. Nemen wij nu echter aan, dat alle vrije kleurlingen in Amerika geboren waren, wat met slechts weimge Uitzonderingen het geval zal geweest zijn, en trekken wij hun aantal van de groep „native" af, dan moet de uitkomst bij benadering het aantal autochthone blanke analphabeten aangeven. Het verschil tusschen deze laatste uitkomst en de groep „white" moet dan op rekening der analphabete blanke immigranten vallen. Voor de Vrije Staten krijgen wjj op deze wjjze voor de blanke menschen die, in Amerika geboren en ouder dan twintig jaar,, in 1860 lezen noch schrijven konden, het cijfer 254.578, voor de Slaven Staten 501.215, waarvan zich 201.553 in de Grens en 299.662 in de Katoen Staten bevonden. Voor een juiste vergelijking moeten deze cijfers uitgedrukt worden in percenten der totale autochthoon-blanke bevolking, ouder dan twintig jaar, in die statengroepen. De censusgegevens van 1860 later de berekening van dit laatste niet toe. Het eenige wat gedaan kan worden, is een uitdrukking in de totale autochthoon-blanke bevolking, waarbij wij ons dus verder niet bekommeren om kwesties als leeftijdsopbouw der bevolking enz. Deze berekening geeft voor de Vrije, Grens en Katoen Staten resp. 1.68 %, 6.12 % en 7.13 %. Alleen voor het vergeüjkingsdoel hebben deze getallen dus waarde, maar zjj toonen wel overtuigend, dat het autochthoon-blank analphabetisme onder volwassenen in het Zuiden een vele malen grooteren omvang had dan in het Noorden.

De volgende tabel, berekend uit gegevens in de census van 1860, geeft een voorstelling van het aantal volwassen blanke analphabeten in de Slaven Staten.