is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringe welvaart van de meerderheid der niet-slavenbezitters en het precair bestaan van niet weinigen onder hen. Wij bespreken hieronder kort elk dezer meeningen.

■ Klimaat. Als het klimaat der Zuidelijke Vereenigde Staten van dien aard was, dat het verrichten van voortdurenden lichamelijken arbeid er den blanken gedurende een deel van het jaar onmogelijk door gemaakt werd, of dat dezen er in hun gezondheid tezeer door zouden worden geschaad, zou zonder meer duidelijk zjjn, dat slechts zjj die negers voor zich konden laten werken, in dit land een kans hadden. Dan zou de blanke die het kapitaal miste om slaven te koopen, buiten het hooge land niet aan de regelmatige voortbrenging hebben kunnen deelnemen, maar met voorziening in de dadelijke levensbehoeften tevreden hebben moeten zijn. De debiliteerende werking van een excessieve zomerhitte zou een verklaring kunnen zün van de lusteloosheid der poor whites; de onmogelijkheid met negerarbeid te concurreeren zou verklaren, waarom het begeerlijke land in handen van den slavenbezitter kwam — zooals over het geheel toch in opvallende mate het geval was — en waarom de Zuidelijke stapelprodukten bijna uitsluitend door zwarten arbeid werden voortgebracht.

Wat deze klimaatskwestie betreft, wij kunnen ons ervan ontslagen achten uitvoerig op de onjuistheid en oppervlakkigheid eener dusdanige verklaring te wijzen. De praktijk van eiken dag wijst uit dat, met enkele plaatselijke uitzonderingen, blanken Izoowel als negers in alle Zuidelijke Staten het geheele jaar door Jinspannenden lichamelijken arbeid kunnen verrichten, zonder 'dat het hen die daaraan gewend zijn lichamelijk schaadt. Al heeft de neger minder last van de inderdaad intense zomerhitte, deze maakt het den blanke niet onmogelijk hetzelfde werk te doen in haast elk gebied. In het alluviale kustland der Carolina's en Georgia maakten de aard van het werk en de heerschende koortsen het voor den blanke soms levensgevaarlijk in den zomer ook maar een enkelen nacht op een rijstplantage verblijf te houden, en ook langs sommige rivieren gaven moeraskoortsen den negers een natuurlijk monopolie 1). Hoewel, na aanpassing, merkwaardig veel beter bestand tegen het klimaat en vooral de koortsen in de rijstdistrikten der Zuid Atlantische Staten dan blanke arbeiders, was het werk daar ook voor de negers allesbehalve gezond. De constitutioneele verschillen tusschen negers en blanken zn'n stellig een der oorzaken ervan geweest, dat de