is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saneeringsprogram gegeven, — of de houding der overige Zuideln'ke bevolking jegens die ongelukkige groep zoozeer veranderd is, zouden wij niet durven beweren. Men bedenke overigens, dat veel er op wjjst, dat niet alleen de münworm *) aan deze klasse in het tegenwoordige Zuiden schuld draagt. Het is iets, dat in hooge en fatale mate bjj zeer velen meedoet of meegedaan heeft, maar verder moet men niet gaan. Een pernicieus landbouwstelsel. de macht van het verleden, een algemeene ongunstige sociale omgeving, wellicht de inherente tekortkomingen van een deel der bevolking moeten voor het heden daarnaast in overweging genomen worden, en ook voor vroeger tijden lijkt een dergelijke houding raadzaam. Het is echter onweerlegbaar, dat zij die, om welke redenen dan ook, naar de onvruchtbare landelijke gronden verdrongen werden, groote kans hadden door den mijn worm zoo gedevitaliseerd te worden, dat zij, en naar alle waarschijnlijkheid hun kinderen, blijvend tot de poor white status gedoemd waren. Hoewel op meer kleiachtigen grond niet onbekend, js de parasiet in de pine barrens vooral zeer frequent. De losse, warme, vochtige en beschaduwde bodem van het Zuidelijke pijnland is als broed- en ontwikkelingsplaats bijkans ideaal gebleken13), als zoodanig overeenkomend met het gruis van mijngangen en tunnels, waar in Europa reeds vroeger de aanwezigheid van den worm was vastgesteld14). Bodemvervuiling en losloopende varkens en|« pluimvee zjjn bevorderende omstandigheden — in de onmiddellijke omgeving der poor white woningen waren deze aanwezig tB). Het „piney woods people" ging meestal blootsvoets, „ de kinderen deden dit haast zonder uitzondering ; dit verhoogde opnieuw de infectiekans. Dr. Stiles bewees dat de „voetjeuk", „grondjeuk" of „dauwjeuk", zoo gewoon bjj poor whites, veroorzaakt wordt doordat de parasiet door de voetzool het lichaam binnendringt. Mijnwormljjders vertoonen alle symptomen, die de bronnen als karakteristiek voor de vroegere poor whites vermelden. Hun ongezonde gelaatskleur, anemie, behoefte aan / stimulantia als tabak en alcohol, geperverteerde eetlust, uiterste [ traagheid, domheid, geremde of gestopte geestëïïjke ontwik-1 keling, vroeg-oudheid zoowel als lang-kind-zijn worden door medici als kenmerkend voor uncinariasis beschouwd is). De neger heeft veel minder van deze ziekte lijden dan de blanke 17),

*) = hookwormdisease = uncinariasis = ankylostomasie. Dr. Stiles noemde den Amerikaanschen mjjnworm „Necatof Americanus", den „Amerikaanschen moordenaar" dus.