is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen oogst van de Lower South -ontvangen, maar dit had voor de leverende Staten niet veel meer ten gevolge dan dat een reeds lang onvoordeelig gebleken arbeids- en landbouwsysteem daar werd gehandhaafd en een economische opleving werd tegengehouden, althans vertraagd. De welvaart van Virginia werd niet door deze ontvangsten verhoogd, slechts een algemeene overgang tot het intensieve kleine boerenbedrijf met vrijen arbeid had den uitgeputten grond daar tot nieuwe produktiviteit kunnen brengen. De groote slavenhouders kregen er zoo goed als geen voordeel van den arbeid hunner onderhoorigen, niet weinigen kostte het onderhoud van hun negers meer dan dezen voortbrachten, maar hun hoogen marktprijs ontleenden zij aan de vraag van het Zuidwesten. Aldus hield de bestaande toestand in de Grens Staten een stelsel op de been dat daar allang had behooren te verdwijnen.

De gevolgen zoowel van de wegvloeiing van het geld als van\ de bijzondere wijze waarop de verkregen winsten gebonden j < werden door slavenaankoop, manifesteerden zich in velerlei rich- J tingen. Een der opvallende verschijnselen in het ante bellum Zuiden is de uniformiteit van het economisch beeld in de oude en de nieuwe deelen. Het is een welbekend feit, dat de Westwaartsche uitbreiding in het Noorden een intensif icatie van het produktieleven der oudere deelen ten gevolge had. Hoewel het Oosten er voortdurend een groot aantal menschen van de meest gewenschte leeftijdsklassen aan het Westen af gaf, werd het s voor dit verlies meer dan schadeloos gesteld door het gewonnen afzetgebied voor zü'n zich ontwikkelende nijverheid, die zelf weer den aanvoer van grondstoffen en levensmiddelen uit het nieuwe land naar die reeds langer bevolkte Staten noodzakelijk maakte. Behalve als industrieel en als konsument der primaire voortbrenging, trad het Oosten als exporteur, importeur, reeder, bankier en handelsman voor het Westen op. Aanleg van kanalen \\ en spoorwegen in Oost-Westehjke richting, waarvan het Eriekanaal het beste voorbeeld is, vergemakkelü'kten en bevorderden den ruil tusschen deze complementaire gebieden. In de nieuw bevolkte area's ontstonden op het platteland weldra verzor- , gingskernen voor de omwonende boeren, de Amerikaansche „dorpen". Met toenemende bevolking, kapitaal, krediet, transportfaciliteiten konden er op verkeersgeografisch gunstig gelegen punten, of daar waar om andere redenen nijverheid en handel zich concentreerden, steden ontstaan en tot grooter omvang groeien. Naarmate de geheele streek ouder werd, kwam >