is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kennisname waard, toch den propagandist_doen zien en sloot m zijn getheoretiseer de suggestiêm, dat de spliting der Zuidehike_blankeii in rijke planters, slaven en armzalige poor whites een onvermjjdehjk gevolg van het daar heerschende economisch systeem was4). Sterling, een Engelsch reiziger met uitsproken anti-slavenüj gevoelens, als waarnemer eenige klassen lager dan Olmsted, aarzelde niet om na een slechts oppervlakkige kennismaking met de Slaven Staten, waarbij hn' onmogelijk voldoende te weten kan zijn gekomen om eenige uitspraak in dit opzicht te rechtvaardigen, te verklaren dat het Zuiden bestond uit aristocraten, slaven en „white trash". „The white inhabitants of Florida, as of all the Slave States more or less, constitute bujjwo classes — the planters or rich class, and the poor class, variously denominated 'crackers', 'white trash', 'poor whites', 'mean whites'.... This social characteristic I co'nsider the most remarkable and important feature of Southern civilization. It is only by keeping this clearly and constantly in mind, that we can at all understand the social organization of the South ...." 5). iets verder: „Society is divided into a wealthy dominant class, and a wretched, ignorant class, at once in-

AUi!l?r5nate and Servile •' * " 6)- Een 81 er2 oppervlakkig tourist, Abbott, gaf eenige algemeenheden over het Zuiden ten beste wist blijkbaar uit de anti-slavernb' lektuur reeds nauwkeurig hoe alles was, beschreef en verklaarde de algemeene degradatie van alle arme blanken, hun bestaan als een minderwaardige onderworpen menschensoort, uit de negerslavernij7) De Engelsche actrice Fanny Kemble, met een overtuigden afkeer der slavernij naar de rijstplantage van haar echtgenoot vertrokken, schetste na een verblijf van korten duur in een brief aan een vriendin in het Noorden in krasse woorden de havelooze „pine landers" der omgeving als door de slavernij tot dien toestand gebracht. Zij deelde daarbij mede, op gezag van een'opzichter blijkbaar, dat de geheele vrije boerenbevolking van II Georgia door die omstandigheid er zoo treurig aan toe was ») „ Zulke uitlatingen, en het onvoorzichtige gebruik van de uit" drukking „poor white" door bezoekers uit het andere kamp, meestal met de bedoeling van stemming te-malse», heeft het Noorden en Europa met dien minachtenden term vertrouwd doen gerajcen. Propagandistische schrijvers die zich op de reisboeken als bronnen steunden, maakten er een dankbaar gebruik van en zoo zijn in den loop der jaren de Zuidelijke „poor whites" een klasse yan veel grooter omvang, vaster grenzen en specialerkenmerken geworden, speelde de naam zelf een veel grooter rol

14