is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben — nu, dadehjk na een verloren oorlog en in een totaal verwoest land, was zij noodlottig.

De katoen die zich nog in het Zuiden bevond had een middel kunnen zijn om wat kontant geld in handen te krijgen, want de prijs van het stapelgewas was tot een ongekende hoogte opgeloopen. Maar wat nog in het land was, werd gedeeltelijk door het Noorden verbeurd verklaard als eigendom van Zuidelijke Staten, gedeeltelijk door korrupte ambtenaren onder een of ander voorwendsel in beslag genomen ten eigen voordeele»). Wat zoowel aan het een als aan het ander ontsnapte, kon verkocht worden, maar de opbrengst ervan werd verlaagd door de belasting van drie cent per pond die tot 1867 bestaan heeft, en de noodzakelijke douceurs aan beambten, wien het vrij stond in beslag te nemen of te laten passeeren. De handelingen der „Cotton Agents" in het Zuiden onmiddellijk na afloop van den Burgeroorlog, mogen wel als recordprestaties op het gebied der zwendelarü' gekenmerkt worden. Vermoedelijk is slechts een klein gedeelte van de waarde der katoen die nog in de Zuidelijke Staten aanwezig was, in handen van de bezitters gekomen.

Het laat zich begrijpen, dat de planter die naar zijn landerijen terugkeerde, terecht kon wanhopen in de volgende jaren iets te bereiken. Het in orde maken van het land, het doen van de noodzakelijke herstellingen, de aanschaffing van werkdieren, vereischten middelen die hij niet had. Bovendien moesten hjj, zijn familie en zijn arbeiders toch leven tot het binnenkomen van den oogst. Dit volkomen gebrek aan kapitaal in wat voor vorm dan ook bij den aanvang van het Nieuwe Zuiden is buitengewoon belangrijk, het heeft de volkshuishouding in de Katoen Staten meer dan iets anders in een bepaalde richting doen gaan, en de gevolgen ervan zü'n tot op den huidigen dag te voelen.

Bankkapitaal was schaarsch. North Carolina was niet de eenige Staat waar geen bank zich had kunnen staande houden bankroeten waren overal aan de orde van den dag geweest. Reeds vóór den oorlog had menig planter min of meer regelmatig voorschotten op den komenden oogst bü' zjjn commissionair opgenomen»), al was dit lang geen algemeene financieringswüze geweest Ma ar velende? fedttoors4a4e-havensteden waren ook alles kwü't geraakt in de algemeene ruïne. Zij die hun vermogens niet ingeboet hadden, en ook de „nouveaux riches", die de Amerikaansche Burgeroorlog als alle oorlogen zag ontstaan, waren niet zeer geneigd om hun geld beschikbaar te stellen. Vroeger was de planter een gewild debiteur door zjjn slaven, die steeds voor kontant te verkoopen waren. Nu bezat