is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijzen zagen hem op het einde van het jaar nog «^jder in schuld. Trots de zeer hooge prijzen van 1865—1869 hebben de meeste planters in dien tijd geen winst kunnen maken,; maar hun pogingen hebben hen veelal geheel geruïneerd. Het tndeluk zinken der markt in 1870—1871 tot 15 c. en zelfs lager heeft velen die het tot dien hadden uitgehouden, den genadeslag gegeven Wat in de tweede helft der zestiger jaren nog aan geld uit de katoenkuituur gemaakt is, hebben wel grootendeels de bezitters van het beschikbare kapitaal ontvangen, al schunen ook zij er lang niet altijd wel bij gevaren te zijn.

Het snelle dalen der landprijzen behoeft na het voorafgaande nauwelijks een verklaring. Het was een gevolg van alle andere oorlogsgevolgen — de jarenlange bedrijfsverwaarloozing, het verdwijnen van het geld en alle bedrijfsmiddelen de minderwaardigheid en onbetrouwbaarheid van den arbeid, het verlies aan mënschenlevens, de groote emigratie, de vele bankroeten die het land op de markt wierpen. Dan bestond er een belastingwetgeving die veel met confiscatie gemeen had en die de reconstructiebesturen met eenig behagen zoo inrichtten, dat de gevallen aristocratie er het zwaarst door getroffen werd. Talrijk znn de mededeelingen omtrent den overvloed van goedkoop land na den oorlog. Bij de reizigers is het een steeds terugkeerend thema, de advertentiepagina's der kranten uit die jaren getuigen ervan waar men hen opslaat Land had■ P^taeagr no selling value. Superb estates that ^^f^Lf0000, dragged at $ 10.000 and estates that had sold for $ 65.000, went unhindered to the sheriffs hammer for taxes" w). Land dat voor belastingen verkocht werd, kon soms haast mets opbrengen In Louisiana vond Nordhoff dat „sugarplantations in some of the best locations in the State could be bought in the spring of 1875 for less money then the machinery of the sugar houses cost" ") Een enquête van het Department of Agnculture in , 1867 deed de groote waardevermindering van land m de Zuidelijke Staten zien, in sterke tegenstelling met het Noorden, waar een duidelijke stijging bleek te hebben plaats gehad 12). In het algeméén heeft de Burgeroorlog de econonnsche ontwikkeling van het Noorden zeer versneld. De welvaart van het Zuiden, nimmer zoo groot als men wel dacht, had door den oorlog een slag gekregen, waarvan het zich slechte heel langzaam herstellen zou. Na 1868 werden de vooruiteichten nog somberder, doordat het Congress de Reconstructie uit de handen \ van den President nam en, met schending der beloften van Appomattox, een oorlog na den oorlog begon. Een zwerm